Община Видин отваря трета покана за набиране на заявления за подмяна на отоплителни уреди на дърва и въглища с екологични отваря

Сподели: 

Наличният финансов ресурс по проект „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Видин“ дава възможност  да бъдат подменени отоплителните уреди в още домакинства в Община Видин. От 13 март гражданите, които желаят да подменят отоплителните си уреди на дърва и въглища с екологични алтернативни устройства, използващи като гориво електричество, пелети или втечнен газ, могат да подават заявления. Срокът за кандидатстване е  24 март, а документи ще се приемат всеки работен ден от 8:30 до 16:00 ч. в Центъра за административно обслужване на гражданите, който се намира в сградата на общинската администрация на пл. „Бдинци“ №2.

С реализиране на проект „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Видин“ се изпълнява неговата главна цел – намаляване на емисиите на фини прахови частици от битовото отопление, които са един от основните източници на замърсяване на въздуха. Това ще доведе не само до по-комфортен живот и подобряване на здравето на гражданите, но е и стъпка към възпитанието на хората по отношение на екологичната култура и опазването на природата.

 Всеки кандидат трябва да заяви съгласие безвъзмездно да предаде стария си отоплителен уред, в случай че бъде одобрен за получаване на ново екологично устройство. Единственото изключение е в случаите, когато имотът се отоплява чрез отворена и зидана камина на дърва и въглища, като това се удостоверява чрез констативен протокол.

На интернет страницата на Община Видин, в раздел „На фокус“, е публикувана пълната информация, необходима на гражданите във връзка с кандидатстването – образци на всички документи, ориентировъчна таблица, от която може да се прецени какъв е най-подходящият отоплителен уред съгласно характеристиките на съответния имот, както и поканата, насоките за кандидатстване и образец на договор, който ще е необходим на по-късен етап.

От Община Видин напомнят на кандидатите, че към заявлението трябва да е приложено копие от нотариалния акт или друг документ, удостоверяващ собствеността или съсобствеността върху имота. Към момента на подаване на документите, кандидатът трябва да е заплатил дължимите за 2022 година местни данъци и такси. Заявленията се подават лично или чрез упълномощено лице само в Центъра за административно обслужване в Община Видин. Ако кандидат е подал заявление в рамките на предходна покана и то е било одобрено, той не следва да подава документи по новия прием, защото те няма да бъдат разглеждани. По настоящата покана може да се кандидатства за подмяна на отоплителни уреди само в един имот, който е собственост/съсобственост на кандидата.

Във фоайето пред Информационния център ще има служители на Общината, които ще оказват съдействие на желаещите да кандидатстват. Получените заявления ще бъдат разгледани за съответствие с изискванията и ще бъде направено класиране. След извършване на класирането и обявяването на резултатите, ще бъдат сключени договори с одобрените кандидати.

При първата и втората покана наличният по проекта финансов ресурс е позволил да бъдат одобрени всички кандидати, отговарящи на изискванията, така че реално не се е наложило да се прилагат критериите. Оставащият финансов ресурс и направените анализи показват, че при сегашната трета покана ще има възможност да се одобрят значително по-малък брой заявления, така че ще е решаващ броят точки, получени от съответния кандидат.