Административен съд - Видин потвърди решение на ОИК - Ружинци за избора на общински съветници

Сподели: 

Административен съд - Видин отхвърли жалбата на Коалиция „БСП за България“, представлявана по пълномощие от Венцислав Томов Ванков и Венцислав Томов Ванков като кандидат за общински съветник. В жалбата се посочват доводи, че Решение № 97-МИ от 28.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – с. Ружинци за обявяване на резултатите от проведените на 27.10.2019 г. местни избори, е било постановено при съществени процесуални нарушения, които опорочават проведения избор и обявения изборен резултат. (Административно дело 317/2019 г.)

В хода на производството, съдът съобрази оплакванията на жалбоподателя, становищата на страните, събраните по делото доказателства и направи проверка на законосъобразността на обжалвания административен акт. По делото бе назначена и съдебно-математическа експертиза, заключението на която съдът прие частично като обективна и компетентно изготвена, съобщи Таня Кръстева, връзки с обществеността в Административния съд – Видин.

В мотивите на решението, постановено на 18.11.2019 г., се сочи, че събраните по делото доказателства налагат извода, че при произвеждане на избор за общински съветници на община Ружинци не са били допуснати съществени нарушения на изборния процес, които да доведат до изборен резултат, различен от обявения в оспорваното решение. След извършената проверка за законосъобразност на Решението на ОИК – Ружинци от 28.10.2019 г., съдът прие, че същото е издадено от компетентен орган – Общинска избирателна комисия – Ружинци и при спазване на административно-процесуалните правила, регламентирани в ИК и потвърди Решение № 97-МИ от 28.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Ружинци за избиране на общински съветници от проведените на 27.10.2019 г. избори, посочи пиарът на Административния съд.

Решението на съда подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в седем дневен срок от съобщаването му на страните.