Актуализираният бюджет на Община Видин за 2023 г. е в размер на над 103 милиона лева

Сподели: 

На последното за тази година заседание на Общински съвет – Видин бяха приети актуализация на бюджета на Общината, както и промяна на Поименния списък за капиталови разходи.

Заседанието започна с полагане на клетва от Албена Панова, която влиза на мястото на Лозина Николова от групата на коалиция „Продължаваме промяната-Демократична България“, след което работата продължи по точките от дневния ред.

Заместник-кметът по финансово-стопанска дейност, бюджет и икономическо развитие Цветомира Илиева представи актуализираната бюджетна рамка. Тя обърна внимание, че увеличението е с 19 216 884 лева – при първоначално приет бюджет от 83 904 981 лева в момента се актуализира на 103 121 865 лева. Разликата се дължи предимно на трансферите, които са с бюджетен характер, и са постъпили през годината по сметката на Общината. По-големите суми, които са постъпили, са 1 736 000 лева за превозвачите, 1 531 000 лева за изборите, за наводнението в град Дунавци - 44 000 лева, 10 294 000 лева по механизма за лична помощ, 1 299 000 лева за изграждане на физкултурния салон в ОУ „Иван Вазов“, 296 000 лева за покрива на СУ „П. Р. Славейков“, 210 000 лева за крепостта „Баба Вида“ и редица други.

Общинските съветници единодушно гласуваха така предложената актуализация на бюджета, както и Поименния списък.
Одобрено бе и предложението на кмета на Видин д-р Цветан Ценков за партньорство по операция „Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“ – Компонент 1 за надграждане на дейностите по управление и предоставяне на „приемна грижа“ на областно и национално ниво по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027. По тази точка думата бе дадена на заместника-кмета по хуманитарни дейности и социална политика Борислава Борисова. Тя каза, че предложението касае проект „Приеми ме 2015“, изпълняван от Агенцията за социално подпомагане като бенефициент  в партньорство с Община Видин. За да бъде продължен проектът, е необходимо той да бъде гласуван на заседание на Общинския съвет. „Дейностите по проекта остават същите: възпитание, обучение и отглеждане на деца в приемни семейства. Средствата са целеви и са осигурени от Агенцията за социално подпомагане“, добави още Борисова.

Местният парламент гласува и Стратегия за развитие на предучилищното и училищното образование 2024 – 2028 година.
В дневния ред на днешното заседание с пълно мнозинство бяха приети и предложения за провеждане на търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения публична общинска собственост на територията на Община Видин за извършване на здравна дейност, както и за одобряване на няколко подробни устройствени планове за обекти на територията на Общината.