Асоциация по ВиК - Видин проведе извънредно Общо събрание

Сподели: 

В  Конферентния център на Областна администрация Видин на 16 март се състоя извънредно Общо събрание на Асоциацията по ВиК – Видин, което бе ръководено от Председателя на Асоциацията – областния управител на област Видин Огнян Асенов. На заседанието присъстваха всички упълномощени представители на общините от област Видин, както и ръководни служители от „ВиК- Видин“ ЕООД, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация - Видин.

По време на събранието са разгледани и приети отчета  за дейността на АВиК – Видин за изминалата 2022 г., финансовия отчет и отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията. По предложение на Управителя на ВиК – Видин, на заседанието бе обсъдена необходимостта от подписване на Допълнително споразумение №2 към действащия Договор за стопанисване и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги. Актуализацията се обуславя от индексацията на цените по договорите на Оперативна програма „Околна среда“. Договорите касаят два етапа от изпълнението на проект по ОПОС на територията на община Видин, а именно: „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС Сланотрън до гр. Видин“ и „Частична реконструкция на канализационен колектор на гр. Видин“.

Общото събрание на АВиК – Видин взе решение за подписване на допълнителното споразумение, като по този начин ускори процедурата по получаване на допълнителна безвъзмездна финансова помощ за изпълняваните етапи на проекта.