Без такси за посещение на яслите и детските градини и в Община Видин

Сподели: 

Обществено обсъждане на изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Видин се проведе днес (6 април) в залата на Общинския съвет. На него присъстваха директори на видинските детски заведения, служители в общинската администрация, журналисти и граждани. Промените, които се предлагат, целят привеждане на общинската наредба в съответствие с нормативната уредба, във връзка с премахването на таксите за посещение в детските ясли и детските градини, обясни Борислава Борисова, заместник-кмет „Хуманитарни дейности и социална политика“.
„От 1 април тази година издръжката на децата в предучилищното образование в държавните и общинските детски градини и училища вече се осигурява със средства от държавния бюджет и със средства от общинския бюджет. С приетите изменения родителите няма да заплащат такси за посещение на децата им в детските ясли, яслените групи и другите възрастови групи в детските градини“, разясни Борисова. Тя допълни, че с решение на Министерски съвет е определен норматив за издръжка на дете, включващ компенсиране отпадането на таксите по Закона за местните данъци и такси, в размер на 650 лв. на година.
Заместник-кметът посочи, че на територията на Общината в момента функционират 8 детски градини, като общият брой деца за учебната 2021/2022 година е 1352, по данни на Националната електронна информационна система на предучилищното и училищното образование. Малчуганите, които се отглеждат и възпитават в детска ясла „Слънчев кът”, са 52.
Борисова отбеляза, че с направените промени се очаква да бъде облекчена финансовата тежест за родителите и да се осигури равен достъп до качествено образование за всички деца, както и възможност за обхващането им в образователната система от най-ранна детска възраст. Измененията също така ще способстват за ранното включване в предучилищно образование и възпитание, което от своя страна ще допринесе за по-доброто интегриране в училище и за предотвратяване отпадането на по-късен етап от образователната система. Освен това родителите ще бъдат мотивирани децата им да посещават редовно детските заведения, което ще доведе до подобряване на нивото на образователната подготовка при постъпване в училище.
В съответствие с изискванията на Закона за нормативните актове, проектът на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги е публикуван за обществено обсъждане на 23.03.2022 г. на интернет страница на Община Видин, в категория „Общински съвет“, раздел „Проекти на нормативни актове“, като не са постъпили предложения, мнения и становища на граждани. „Предложението за изменение на Наредбата ще бъде внесено за гласуване на следващото заседание на Общинския съвет и се надявам, че ще бъде единодушно подкрепено“, каза Борислава Борисова в заключение, след което, поради липса на въпроси от страна на присъстващите, закри общественото обсъждане.