Близо 22,5 милиона лева за развитие на индустриален парк във Видин одобрени по Плана за възстановяване и устойчивост

Сподели: 

Близо 22,5 милиона лева безвъзмездно финансиране от Плана за възстановяване и устойчивост ще бъдат инвестирани в развитието на Индустриален парк „Видин-юг“. Той е сред общо 11-те индустриални зони и паркове в страната, чието развитие и изграждане Министерството на иновациите и растежа ще подкрепи. Те получават безвъзмездно финансиране в размер на близо 207 млн. лв. Средствата са от Плана за възстановяване и устойчивост по „Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“)“.

По процедурата, обявена от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към Министерството на иновациите и растежа, кандидатстваха 20 проекта. Сред класираните за финансиране проекти 7 са за съществуващи индустриални паркове/зони, създадени преди 28.04.2022 г. Други 4 проекта, получаващи „зелена светлина“, са за нови и в процес на изграждане индустриални паркове/зони, създадени след 28.04.2022 г. – един от тях е проектът „Развитие на индустриален парк „Видин-юг“. Общо допустимите разходи по проекта са над 28 милиона лева, от които близо 22,5 милиона лева безвъзмездна финансова помощ и 5,6 милиона лева собствено съфинансиране на кандидата – дружеството „ВН Инвестзон“ ООД.

По процедурата на Министерството на иновациите и растежа по Плана за възстановяване и устойчивост бяха допустими за кандидатстване оператори на всички индустриални зони и паркове в страната – държавни, общински, съвместни и частни, новосъздадени или в напреднал етап на развитие. Допустими дейности за безвъзмездната финансова помощ са: изграждане и реконструкция и рехабилитация на довеждаща техническа инфраструктура; вътрешна техническа инфраструктура в границите на индустриалния парк/ зона; научно-изследователска (иновативна) инфраструктура; екологична вътрешна инфраструктура (зарядни станции на слънчеви батерии за електромобили).

От Министерството на иновациите и растежа публикуваха и списък с резервни предложения за изпълнение на инвестиции, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране – един от тях е и проектът на съществуващия „Индустриален парк Видин“, който се управлява от Национална компания „Индустриални зони“. 

Одобрените кандидати ще бъдат поканени да представят доказателства, че отговарят на изискванията за краен получател на средства от Механизма, включително на изискванията посочени в Условията за кандидатстване по процедурата, уточняват от Министерството на иновациите и растежа.