Бюджет 2020 на Община Грамада беше приет

Сподели: 
Кметът на община Грамада Милчо Башев

С подкрепата на 10 общински съветници и само един глас „въздържал се“, на 7 февруари беше приет бюджетът на Община Грамада за 2020 година. Той беше утвърден в размер на 2 206 018 лв. Планираните приходи за делегирани от държавата дейност са в размер на 1 153 607 лв. Очакваните приходи от местни дейности са в размер на 1 052 411 лв., включващи собствени приходи и трансфери – субсидии определени със Закона за държавния бюджет за 2020 година.
Общинският съвет одобри и разчетът за финансиране на капиталовите разходи на Община Грамада за 2020 година. В него са включени обекти на обща стойност в размер на 2 833 286 лв., от които 270 800 лв. финансирани с целева субсидия от държавата; 36 703 лв. са със собствени средства; 2 482 540 лв. със средства от Европейския съюз, а 43 243 лв. са от други трансфери и субсидии от Републиканския бюджет.
В разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Грамада през 2020 г. са включени обекти за ремонти на улици в гр. Грамада и в селата Тошевци, Бранковци и Водна; ремонт на покрива на общинска сграда, намираща се на площада в гр. Грамада. Предвидени са средства за закупуване и монтаж на навес в село Срацимирово, както и за ремонт на сградата на Кметството в населеното място. Планира се закупуване на товарен автомобил, както и на кофи за смет.
През 2020 година ще бъдат финализирани: - Изработване на проект на общ устройствен план на община Грамада; - Рехабилитация на пътища Кула-Раковица-Бранковци и Грамада-Тошевци-СС летище.
По време на заседанието на Общински съвет – Грамада съветниците гласуваха отпускането по 400 лв. за всяко село на територията на общината. С тези средства ще бъде подпомогнато провеждането на мероприятия за населението.
Кметът на община Грамада Милчо Башев благодари на общинските съветници, които с огромно мнозинство подкрепиха предложения от него бюджет, като беше подчертано, че основната цел, която е поставена при разработването на бюджета е в най-голяма степен да се отговори на потребностите на населението на общината при спазване на нормативните изисквания и финансовата дисциплина.
НИЕ