Бюджет 2023 г. на Община Ново село не мина от първия път

Сподели: 

На проведеното днес (30 август) заседание на Общинския съвет в Ново село най-важната точка, включена в дневния ред беше разглеждането на общинския бюджет за 2023 година. Дебатите в зала по предложената от общинската администрация годишна финансова рамка бяха продължителни и на моменти доста разпалени. А споровете около разпределението на средствата за капиталови разходи станаха причина в крайна сметка проектобюджетът да не бъде гласуван. Предложението беше отложено за разглеждане на следващо заседание на Общинския съвет, като бе взето решение преди това общинските съветници и експерти от общинската администрация да огледат отново целия бюджет, за да се изчистят противоречията.
Не беше приет и отчетът за касово изпълнение на бюджета на Община Ново село за 2022 година.
Всички останали предложения в дневния ред бяха приети. Общинският съвет подкрепи определянето на СУ „ Св.св. Кирил и Методий“ – с. Ново село за средищно училище Мотивите са, че то отговаря на нормативните изисквания, а именно – в него се обучават изискуемият брой деца от други населени места. С решение на Общинския съвет бяха утвърдени паралелки под установения минимум в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена за СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Ново село за учебната 2023/2023 година. Бяха утвърдени и разновъзрастови групи по населени места към ДГ „Академик Стефан Младенов“ за учебната 2023/2024 г.
Приета беше наредба, регламентираща реда за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания, жители на община Ново село. Гласувана беше и „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и  биогорива  на община Ново село 2023-2026 г.“. Общинските съветници одобриха и извършена актуализация на програмата за управление на отпадъците на Община Ново село за периода 2021 – 2028 г. Актуализацията се налага тъй като на територията на община Ново село има територии, попадащи в обхвата на две нови защитени зони по „Натура 2000“ – Защитена зона „Ново село“ и Защитена зона „Тимок“.
Общинските съветници взеха също така решение относно освобождаване на отчисления по чл. 64 от Закон за управление на отпадъците за изготвяне на четири сезонен морфологичен анализ на битовите отпадъци генерирани на територията на Община Ново село, в размер на 7 350 лв. без вкл. ДДС, съответно 8 820, 80 лв. с вкл. ДДС. С това ще се изпълни задължение, което е вменено на общините съгласно Закона за управление на отпадъците.