Водещи бенефициенти на европейски средства са общините Видин, Белоградчик и ВиК-Видин; бизнесът е привлякъл 34 милиона лева

Сподели: 

163 018 121 лева са договорените средства по Оперативните програми в област Видин (съгласно ИСУН), по-малко от една година преди края на втория програмен период. 149 договора от 94 бенефициента са сключени в периода 2014-2020 г., като безвъзмездната финансова помощ по техните проекти, осигурена от ЕСИФ и държавния бюджет на Република България, е в размер на 141 675 323 лева.
Най-много, като финансово измерение, са договорените средства по Оперативна програма „Околна среда“ - 55 613 218 лева. С инвестициите от тази програма Община Видин изпълнява проектите за пречиствателната станция за отпадъчни води (19 505 984 лева) и подобряване качеството на атмосферния въздух (12 453 598 лева), а "Водоснабдяване и канализация ЕООД" Видин (ВиК-Видин) – проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Видин“ (на стойност 23 653 635 лева).
Втора по инвестирани европейски средства в област Видин е Оперативна програма „Региони в растеж“. По програмата са договорени 15 проекта на обща стойност 45 140 052 лева. Чрез тях общините Видин и Белоградчик интервенират в градската си инфраструктура - обществени сгради и пространства, сгради с културно-историческо и социално предназначение, жилищни блокове, училища.
Значително увеличение на договорените средства, спрямо първия програмен период, се наблюдава при Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ – 60 договора на 56 бенефициента на обща стойност 34 288 942 лева, при 7 договора на 7 бенефициента на стойност 11 872 530 лв. за периода 2007-2013 г. Така, като съвкупност, проектите на бизнеса в област Видин се нареждат на второ място след най-големия бенефициент на европейски средства в областта - Община Видин.
8 869 142 лева са средствата от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ в област Видин, с които 23-те бенефициента (общини, бизнес, неправителствени организации) реализират общо 29 проекта: проекти със социална насоченост и за заетост, квалификация и преквалификация на работната ръка.
До момента водещи бенефициенти на европейски средства по Оперативните програми в област Видин са общините Видин, Белоградчик и ВиК-Видин. Община Видин е с 14 проекта на обща стойност 73 569 802 лева.  ВиК-Видин е бенефициент по два проекта на стойност 23 885 240 лева. На трето място по брой договорени средства се нарежда Община Белоградчик. Местната власт в „града под скалите“ е с 15 договорени проекта на стойност 9 107 958 лева. При бизнеса, договорите са както за по-големи инвестиции – проекти между 980 000 лева и  4 894 900  лева (енергийна и ресурсна ефективност, нови технологии и машини, повишаване на ескпортния потенциал на фирмите), така и за стартиращи фирми – 12 проекта на стойност между 190 000 и 250 000 лева, за които са осигурени 2 899 274 лева.
За да насърчи проектната активност на бенефициентите в последната година от настоящия програмен период, екипът на Областен информационен център-Видин ще продължи интензивното си партньорство с общините, ще акцентира на популяризиране на възможностите за бизнеса чрез ОПИК, ОПРЧР и програмите „Хоризонт“ и COSME, ще подкрепя културните и образователни организации, както и ще насърчава усилията на малките предприемачи и младите хора.