Във Видин бе представен проект на Общински план за младежта за 2023 година

Предвижда се възстановяване на младежкия парламент във Видин и създаване на консултативен съвет по въпросите на младежта
Сподели: 

Разработеният от Община Видин проект на Общински план за младежта за 2023 година предвижда дейности за професионалното обучение на младежите, за кариерното им ориентиране, за активиране на неактивни млади хора, за развитие на творческите и спортни възможности на младежите и за насърчаване на доброволчеството и социалното включване. Това стана ясно на проведеното днес обществено обсъждане, на което стратегическият документ бе представен пред заинтересованите страни. 
За общинското ръководство младите хора са във фокуса на общинската политика, заяви по време на събитието заместник-кметът на община Видин Борислава Борисова. „Нашата приоритетна задача е тяхното приобщаване към активен начин на живот, създаване на възможности за развитие на техните творчески и културни, както и спортни заложби, насърчаването на младежко доброволчество; приобщаването на младите хора към всички дейности. Защото е важно младежите да са социално ангажирани с различни каузи, да помагат и да дават своя личен пример за промяната и развитието на нашия град“, подчерта заместник-кметът. 
Борисова уточни, че проектът за Общински план за младежта за 2023 година е изготвен съгласно чл. 15 от Закона за младежта. Той определя целите и приоритетите за общинската политика към младежта, както и финансовите ресурси за неговата реализация, в съответствие с Националната стратегия за младежта 2021-2030 година и Националната програма за младежта 2021-2025 година. „Основните цели са насърчаване на неформалното обучение; насърчаване на заетостта и подкрепа за младите хора, които не учат, не работят и не се обучават; насърчаване на ангажираността и участието и овластяване на младите хора; свързаност, толерантност и европейска принадлежност; насърчаване на здравословен и природощадящ начин на живот; насърчаване на културата и творчеството сред младите хора“, обясни зам.-кметът Борисова. „И тази година отново залагаме на следните по-важни дейности: прилагане и реализиране на общинската младежка програма, която се състои от три направления – младежко доброволчество, лятна занималня за малки и големи и програма за платен стаж“, допълни тя.
Зам.-кметът съобщи, че предстои на бъде възстановена дейността на Младежкия парламент при Община Видин, който функционираше успешно в миналото. „Съгласно чл. 15, ал. 6 от Закона за младежта тази година се предвижда създаването на Общински консултативен съвет по въпросите на младежта, след което предстои да бъде създаден и Младежкият парламент“, обяви Борисова. 
Вече процедурата за създаване и на двете структури е задвижена, съобщи началникът на отдел „Хуманитарни дейности“ в общинската администрация Емилия Николова. В момента Община Видин работи по изготвяне на правилника за дейността на Обществения съвет, който също ще бъде публикуван за обществено обсъждане. В състава му ще влизат представители на публични институции, представители на всички младежки структури, които са регистрирани на национално ниво и имат свои представителства на регионално ниво, ще могат да участват и представители на неформални младежки организации. Във връзка с формирането на Младежки парламент вече са изпратени писма до всички ученически съвети в учебните заведения в община Видин, каза Николова. 
Тя подчерта, че двете структури ще си сътрудничат, а целта е да се гарантира, че мнението на младите хора ще бъде взето под внимание. „Целта е всичко, което биха искали младите хора да се реализира, да бъде направено. Искаме да чуем мнението на младите хора, защото те са по-активни, по-инициативни, по-добре запознати с модерните технологии, така че ще бъдат изключително полезни в нашата обща дейност“, посочи Николова. 
По време на обсъждането Емил Иванов, секретар на Сдружение „Активно общество“, направи препоръка в Общинския план за младежта, в частта за консултативния съвет, да бъде изрично упоменато, че в състава на този орган ще влизат и представители на неправителствения сектор. Бе дадено уверение, че това ще бъде направено.
Предстои проектът за Общински план за младежта за 2023 година да бъде внесен за обсъждане и приемане в Общински съвет – Видин, уточни на финала на събитието зам.-кметът Борисова. След което обяви, че закрива събитието.