Във Видин отчетоха успешното приключване на социално-образователен проект 

Сподели: 

Заключителна пресконференция по проект „Интегриран подход за социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Видин“ се състоя днес (28 ноември)в заседателната зала на Общинския съвет. Тя бе открита от Борислава Борисова, заместник-кмет по хуманитарни дейности и социална политика на Община Видин и ръководител на проекта. Борисова изрази удовлетворението си от успешното приключване на работата и заяви: „Това е още една стъпка към подобряване качеството на живот и създаване на по-добри условия за учащите се, за хората от уязвими групи и за всички нуждаещи се“. Общата цел на проекта е създаването и прилагането на ефективен и иновативен междусекторен модел за устойчива социално-икономическа интеграция на хора от уязвимите групи на територията на Община Видин, насочен към повишаване на качеството на живот, намаляване на бедността и спиране на предаването на бедността през поколенията.

Борислава Борисова отчете постигнатите резултати от изпълнението на дейностите, като посочи, че през периода са активирани 108  лица – роми и други хора в неравностойно положение; за 81 лица от уязвими групи е осигурена заетост в рамките на 12 месеца; 40 безработни и неактивни лица от уязвимите групи са преминали успешно обучение за развитие на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения; проведени са 4 трудови борси и др.
Подобрена е образователната среда в 2 училища и 1 детска градина (партньори по проекта, в които се обучават общо 728 деца и ученици). За тях е закупено и предоставено оборудване и обзавеждане, включващо: 34 лаптопа, 5 видеопроектора, 5 прожекционни екрани, 7 мултимедийни дъски, 3 мултифункционални устройства; 5 дидактически шкафа и др.

В заключение Борисова каза, че Община Видин продължава грижата си за хората в неравностойно положение, за осигуряване на трудова заетост и преодоляване на бедността, за създаване на все по-добри условия за обучение, мотивация и възпитание на нашите деца. Тя благодари на екипа и партньорите по проекта за сериозното им отношение, отговорността и успешната работа.

Заместник-кметът отбеляза, че проектът е финансиран от две оперативни програми - „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) 2014-2020 и „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Общата стойност на проекта е 1 589 270.65 лв. от които 1 199 362.90 лв. по ОП РЧР и 389 907.75 лв. по ОП НОИР. Асоциирани партньори по проекта са Министерството на образованието и науката, чрез Регионалното управление на образованието; Агенцията за социално подпомагане, чрез Регионалната дирекция „Социално подпомагане“; Агенцията по заетостта, чрез Дирекция „Бюро по труда“ и Регионалната здравна инспекция в град Видин. Партньори за изпълнение на дейностите са „Хена“ ООД; Сдружение „Бокая“; Детска градина „Мир“ – гр. Дунавци и филиал „Звънче” – гр. Видин; Основно училище „Епископ Софроний Врачански“ и Средно училище „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Видин.