Във Видин първо заседание проведе новосъздаденият Областен съвет за провеждане на политиките за хората с увреждания

Сподели: 

Днес, 9 декември, в Областна администрация Видин се проведе първото заседание на новосъздадения Областен съвет за провеждане на политиките за хората с увреждания, което беше ръководено от областния управител на Видин Албена Георгиева. В началото на заседанието Георгиева представи проекта за правилник за организацията и дейността на Съвета, който ще действа като консултативен и координиращ орган, подпомагащ провеждането на политиката спрямо правата на хората с увреждания на областно ниво.

„Областният съвет работи за постигане на следните цели: гарантиране и защита на правата на хората с увреждания; сътрудничество и взаимодействие с държавните и местни органи и, разбира се, с гражданското общество; създаване и развитие на условия, необходими на хората с увреждания да поддържат и развиват равнопоставен начин на живот; утвърждаване във всички области на икономическия, социалния, политическия и културния живот на пълно и ефективно равенство; повишаване на обществената чувствителност и нетърпимост към проявите на дискриминация спрямо хората с увреждания“, обясни Албена Георгиева.

Областният управител допълни, че новосъздадената структура ще координира действията на териториалните звена на държавните органи и неправителствените организации в изпълнение на политиката по въпросите за интеграцията на хората с увреждания, в съответствие с изискванията на националните и международни правни норми. Георгиева посочи, че Областният съвет ще организира проучването и анализа на потребностите на хората с увреждания от интеграция и ще прави предложения за повишаване на социалната и икономическа ефективност на този процес пред компетентните държавни, общински, обществени и стопански органи и организации. Освен това, обясни Албена Георгиева, Областният съвет ще разглежда и дава становища по проекти, предложени от териториалните звена на държавни институции и неправителствени организации и ще подпомага изпълнението на значими за областта проекти на общините, неправителствените организации в сферата на провеждането на политики относно правата на хората с увреждания.

„Основен принцип в работата на областния съвет е осъществяване на сътрудничество при разработване и провеждане на политика в областта на интеграцията на хората с увреждания“, подчерта в заключение Албена Георгиева. След което подложи на гласуване представения от нея правилник за организацията и дейността на Областния съвет за провеждане на политиките за хората с увреждания, който беше единодушно приет.

„Ще се съберем в началото на следващата година отново, за да коментираме актуални въпроси по отношение дейността на Съвета. Дотогава можете да изпращате и Вашите предложения, и Вашите идеи за бъдещи инициативи и проекти на областно ниво“, каза областният управител на членовете на Областния съвет, като ги призова да бъдат активни.

НИЕ