В Грамада ще ремонтират улици и ще почистват и ще укрепват коритото на река Грамадска

Това са част от дейностите, чието изпълнение е планирано в бюджета на Общината за 2022 г.
Сподели: 

Над 330 хил. лв. ще вложи през тази година Община Грамада за ремонти на улици и тротоари в общинския център. В поименния списък за капиталови разходи за 2022 година, който в началото на април Общинският съвет утвърди с приемането на бюджета на Общината, са предвидени средства за изпълнение на основен ремонт на пътна и тротоарна настилка на ул. „Васил Друмев“, ул. „Гаврил Генов“ и ул. „Тошо Хаджийски“ в град Грамада.
Значителна сума – над 530 хил. лв., е предвидена за извършване на аварийно-възстановителни работи по почистване и укрепване на речното корито на река Грамадска. Средствата за тази цел са осигурени от държавния бюджет.
В сферата на образованието Общината отделя пари за подобряване на условията за осъществяване на учебно-възпитателен процес в Средно училище „Христо Ботев“ – гр. Грамада. В реконструкцията на отоплителната инсталация на учебното заведение и за подмяна на дограма ще бъдат вложени общо 15 хил. лв. Над 35 хил. лв. са заделени за извършване на проучвателни и проектни дейности, във връзка с осигуряване на проектна готовност на Общината. Общо малко над 10 хил. лв. са заделени за изграждане на видеонаблюдение в кв. 87 на гр. Грамада и за придобиване на сметосъбирачни кофи. През тази година трябва да приключи и изработването на проекта на Общия устройствен план на Община Грамада, за което също са предвидени средства.
Иначе, приетият от ОбС – Грамада общински бюджет за 2022 година е в размер на 3 956 611 лв. Тази сума включва приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 2 667 536 лв. и приходи за местни дейности, възлизащи на общо 1 289 075 лв. Планираните за настоящата година постъпления от местни данъци са в размер на малко над 115 хил. лв., а заложените неданъчни приходи (общински такси, услуги, продажби и др.) са общо малко над 290 000 лв. Малко над 48 хил. лв. са целевите средства за зимно поддържане и снегопочистване.