В Монтана проект за интеграция обхвана 660 деца и техните родители

Сподели: 

Приключи един от мащабните проекти за интеграция на хора от уязвими групи в Монтана. Дейностите по него бяха представени пред обществеността от кмета на общината Златко Живков. Проектът „Социално-икономическа и образователна интеграция на лица от уязвимите групи в Община Монтана“ бе изпълняван в последните две години с финансиране по две оперативни програми на Европейския съюз – „Развитие на човешките ресурси" и „Наука, образование и интелигентен растеж", и от държавния бюджет. Финансирането е в размер на финансирането близо 1,6 милиона лева. Община Монтана като бенефициент е работила в партньорство с детска градина №8 „Пролет“ в кв. „Кошарник“ ,  I-ро средно училище „Никола Вапцаров“, VI СУ „Отец Паисий“, V ОУ „Христо Ботев“, сдружение „Закрилници“ и две частни фирми. 

Дейностите по проекта са насочени към повишаване на качеството на живот, намаляване на бедността и спиране на предаването на бедността през поколения. Целта е да се създаде ефективен и иновативен междусекторен модел за устойчива социално-икономическа интеграция на хора от уязвимите групи.

По проекта е работено с деца, ученици, младежи и родители от етническите малцинства и уязвими групи. Организирано е допълнително обучение по български език за децата и учениците, за които този език не е майчин. Обхванати са застрашени от отпадане от училище ученици. Осигурявана е психологическа подкрепа. По програмата са направени подобрения в образователната среда в две училища и една детска градина. Проведено е и кариерно ориентиране. Във всички дейности са включени 660 деца и ученици. За училищата са закупени и предоставени: 34 лаптопа, 14 прожекционни екрани, 14 бр. видео протектори, 13 мултимедийни дъски, 5 мултифункционални устройства, 5 смрат телевизора; 21 дидактически къта и 40 бр. масички.

В рамките на проекта 93-ма души са активирани към трудова заетост и е осигурена субсидирана заетост на 96 човека. В събития за насърчаване на самостоятелна заетост са участвали 151 мъже и жени. 50 от тях са преминали обучение за придобиване на предприемачески и бизнес умения. На 150 души – представители на уязвимите групи, е осигурена социално-здравна услуга, за 98 души е осигурено застъпничество, а участниците в обществени дискусии са 115. Реализирани са две големи събития, посветени на ромската култура с общо 246 участници, основно младежи от уязвимите групи.