В област Видин 49 ученици са идентифицирани в рамките на Механизма за обхват в образователната система

Сподели: 

В област Видин продължава провеждането на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици от задължителна предучилищна и училищна форма. „От началото на учебната година на територията на област Видин общият брой на децата и учениците, идентифицирани като необхванати, отпаднали или застрашени от отпадане от образователната система е 49 ученици“, съобщи Десислава Николова, главен експерт закрила на детето в Регионална дирекция Социално подпомагане – Видин.

Николова допълни, че предприетите в тази връзка мерки и наложените санкции на родители, попечители и настойници са общо 18, от които 4 са предприети мерки за закрила, изразяващи се в съдействие, подпомагане и услуги в семейна среда; по Закона за семейните помощи за деца са предприети 9 наказания, а по Закона за социално подпомагане – 5 наказания. Предоставени са 120 стипендии за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадане.

„Безспорно е, че всеки случай на дете е индивидуален, поради което предприетите мерки и наказания от страна на социалните работници са в резултат на извършена оценка и констатираните при проучването обстоятелства. Винаги преди предприемане на мярката за закрила или санкцията се извършва комплексна оценка на причините, довели до нейното предприемане“, подчерта Десислава Николова.

НИЕ