В Ружинци са готови за зимата

Сподели: 

В община Ружинци обсъдиха готовността за предстоящия зимен сезон. Това стана на проведено на 27 октомври заседание на щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и за взаимодействие с Националния щаб, ведомствените щабове и областния щаб в състав определен със Заповед № 81 от 15.01.2021 г. на кмет на община Ружинци. На него бе отчетено, че са предприети необходимите мерки с оглед нормалното протичане на предстоящия зимен сезон.
В началото на заседанието кметът на Ружинци Александър Александров запозна членовете на щаба със заповедта на областния управител на област Видин за свикване на общинските щабове за координация на спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи за готовността им за работа при зимни условия с цел недопускане на кризисни ситуации и създаване на организация за почистване на общинската и уличната пътна мрежа.
Кметът информира членовете на щаба за извършените дейности в сферата на безопасността на движение по пътищата от общинската и уличната мрежа и подготовката им за зимни условия. Почистени са храсти и надвиснали дървета по пътищата от общинската пътна мрежа с цел подобряване на движението и недопускане на ПТП. Почистени са местата около пътни знаци за подобряване на видимостта им и с цел тяхното спазване.
На работната среща бе обсъдена и организацията за зимно почистване на улиците и на общинската пътна мрежа. След проведена обществена поръчка има избран изпълнител за зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласната пътна мрежа в община Ружинци, която е с обща дължина 33,5 км, като сключеният договор е за календарната 2021 година. Предстои провеждане на обществена поръчка за зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласната пътна мрежа в община Ружинци за 2022 г. и сключване на нов договор с фирмата, спечелила обществената поръчка.
По време на заседанието бе съобщено, че уличната мрежа в населените места в община Ружинци е с обща дължина 112 км. С оглед по-добра оперативност, тя е разделена на райони, като предстои сключване на договори с физически лица и земеделски производители за Първи район - за уличната пътна мрежа на населените места на с. Гюргич, с. Плешивец и с. Черно поле; за Втори район - за уличната пътна мрежа на населените места на с. Ружинци, квартал Белоптичене на с. Ружинци и с. Дражинци; Трети район - за уличната пътна мрежа на населените места на с. Дреновец, с .Тополовец и с .Динково. В Четвърти район, който обхваща уличната мрежа на населените места Бело поле и Роглец, ще се използва общинска техника – 1 багер-товарач и 1 трактор. При необходимост водачите и техниката от един район ще се включва в помощ за зимно почистване в друг район на територията на община Ружинци с цел недопускане на кризисни ситуации.
За почистване на уличната пътна мрежа Община Ружинци разполага с малък снегорин с опесъчител. Предстои до края на годината да се закупи камион със снегорин и опесъчител, който също да се използва за снегопочистване на уличната пътна мрежа от общината.
Обсъдени бяха и по-невралгични точки, на които следва да се обърне специално внимание. Такова е кръстовището в с.Тополовец между републикански път III-112 и III-114, което е рисково в тази връзка трябва да се повиши вниманието на отговорните лица за своевременно почистване от сняг и опесъчаване на кръстовището. Коментрано беше още, че следва да се заостри вниманието на фирмите и лицата за своевременно почистване от сняг и опесъчаване на отбивките за населените места.
Обърнато беше също така внимание, че поставените пожарни хидранти на подменения водопровод в селата Бяло поле и Ружинци са в близост до пътните платна и е възможно снегопочистващата техника да ги повреди и този риск следва да бъде сведен до внимание на отговорните за почистването на конкретния район.