Две видински училища са вече еталон за модерна образователна среда

ППМГ „Екзарх Антим I“ и СУ „Цар Симеон Велики“ – с отлични условия за обучение и нови придобивки след успешно реализиран проект на Община Видин
Сподели: 

Със заключителна конференция на 11 май беше обявен успешният завършек на проект, в рамките на който две видински училища – СУ „Цар Симеон Велики“ и ППМГ „Екзарх Антим I“ – се превърнаха в еталон за модерна образователна среда. Среда, която съчетава възможности за качествено образование и пълноценни спортни занимания. Инвестицията в двете учебни заведения е на обща стойност 16 919 040.98 лв., от които 14 381 184,83 лв. са безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие и 2 537 856,15 лв. се съфинансират от държавния бюджет.
Събитието бе открито от кмета на община Видин д-р Цветан Ценков. Той отбеляза, че Средно училище „Цар Симеон Велики“ и Природо-математическата гимназия „Екзарх Антим I“, които са сред най-емблематичните във Видин, са получили огромен шанс с реализирането на проекта. Сега те се радват на изключително модерна база, прекрасни физкултурни салони, като върху покрива на ППМГ има изграден тенис корт, а „царското“ училище разполага с плувен басейн. „Изказвам специална благодарност на строителите, на надзора, на всички тези хора, които са управлявали проекта. Огромно признание към усилията, които са положили, за да се получи тази прекрасна материално-техническа база“, каза д-р Ценков. Той допълни, че с двете училища и обновения площад Видин придобива други измерения. И изрази надежда, че усилията на Общината през следващите три-четири години ще покажат твърда тенденция към промяна на нашия роден град и роден край.
Доц. д-р Косьо Стойчев, експерт по външна техническа помощ, представи подробности за постигнатото по проекта. Той припомни кои са заложените основни дейности в двете училища: основна реконструкция на сградата на ППМГ „Екзарх Антим I“ – оформяне на околното пространство и изграждане на нов физкултурен салон; консервация, реставрация и експониране на сградата на СУ „Цар Симеон Велики“ – оформяне на прилежащото околно пространство и пристройка, и надстройка на физкултурен салон. „Община Видин, град Видин не получават просто две реновирани училища, а две училища с нови, уникални физкултурни салони, които освен добавка към образователната инфраструктура, са и добавка към спортната инфраструктура и ще предоставят много големи възможности за клубна и междуучилищна дейност, спортни състезания, което предстои във времето“, заяви доц. Стойчев. Той сподели, че извършването на строителните дейности е било голямо предизвикателство, още повече, че сградата на СУ „Цар Симеон Велики“ е и паметник на културата.
На конференцията присъстваха началникът на Регионалното управление на образованието Веселка Асенова, директорите на ППМГ „Екзарх Антим I“ – Румяна Петрова и на СУ „Цар Симеон Велики“ – Венцислав Станев. Всички те споделиха радостта си от направеното и благодариха за търпението и разбирането от страна на учители, ученици и родители.
Инж. Сияна Асенова, ръководител на проекта, изрази удовлетворението си от свършената работа и от факта, че е дала своя принос град Видин да има две изключително модерни европейски училища.
Присъстващите на заключителната конференция изразиха надежда, че с началото на новата учебна година ще стане възможно да бъдат официално открити двете модернизирани учебни заведения.
Проект BG16RFOP001-1.010-0001-C01 „Подобряване на състоянието на образователната инфраструктура в град Видин“, в който бяха включени двете видински училища, е финансиран в рамките на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP0011.010 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Видин“.