Деяна Стоянова, зам.-кмет на община Ново село:  Приоритет за нас е асфалтирането на улици и доразвиването на социалните услуги

Сподели: 

„НИЕ“: Г-жо Стоянова, Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет отпусна пари за почистване на отводнителен канал в село Неговановци. Получи ли Община Ново село тези целеви средства и кога ще започне работа? 

Деяна Стоянова: С постановление №39 от 3 октомври 2022 година Община Ново село получи допълнителни трансфери от Министерство на околната среда и водите в размер на 191 898 лв. за обект „Почистване от храсти, млада гора и наноси по коритото на река Барата, преминаваща през село Неговановци“. Парите са получени. Обектът е изключително важен за нашата община, тъй като е налице опасност от избухване на инфекции в случай на излизане на водата от коритото на реката. Това може да доведе до опасност за живота и здравето на хората, които живеят в село Неговановци. 

Дейностите, които са заложени, са да се почисти от растителност – да се изсекат храсти, млада гора, да се направят изкопи. Проведена е процедура чрез директно възлагане – събиране на оферти от три фирми. Избрана е вече фирма изпълнител, предстои сключване на договор, като срокът за изпълнение на този обект е 18 дни. Предполагаме, че до края на януари 2023 година той ще бъде изпълнен, ако, разбира се, метеорологичните условия позволяват да се работи. 

„НИЕ“: Какви обекти са предвидени тази година в Поименния списък за капиталови разходи, кои от тях успяхте да реализирате и остана ли нещо за довършване?

Деяна Стоянова: През 2022 година от капиталовите разходи е направено изграждане на канализация на едно санитарно помещение в лятно кино „Земеделец“ в Ново село на стойност около 7000 лв. Закупена е техника за поддържане на зелени площи. Закупени са климатици за общинската администрация, компютри и хардуер. В село Неговановци имаме изградена и оборудвана спортна площадка, направен е и ремонт на помещение в Кметството на същото населено място. В село Ясен сме изградили кът за отдих и здраве на открито. Извършен е ремонт на покривите на общинската администрация в Ново село и на детската градина в село Неговановци. 

Дейностите, които най-силно интересуват хората, са свързани с подобряване на състоянието на улиците в населените места. Извършен е текущ ремонт на улици в село Ново село, на стойност 50 000 лв. Други обекти от поименни списък за капиталови разходи ще останат за изпълнение през 2023 година. Това включва основен ремонт на улица „1-та“ в село Флорентин, на стойност близо 56 000 лв.; проектиране и строителство на ул. „22-ра“ от кръстовището с ул. „1-ва“ до улица „19-та“ в село Ясен, на стойност над 167 000 лв. и основен ремонт на улица „27-ма“ в село Винарово, на стойност над 141 000 лв.

Имаме също готов проект за реконструкция и на други улици в населени места на община Ново село на стойност около 1 200 000 лв. Проведена е обществена поръчка без осигурено финансиране, избран е изпълнител, но очакваме отпускане на средства за този проект. Това е и един от приоритетите ни за 2023 година – този важен проект да бъде изпълнен.  

„НИЕ“: На Община Ново село бяха отпуснати над 2 800 000 лв. от държавата за реконструкция на път VID1150, с дължина 4,700 км,. Кога се очаква да започне изпълнението? 

Деяна Стоянова: Вече сме получили една част от отпуснатото финансиране, провели сме обществена поръчка и е избран изпълнител, но предстои възложителят да излезе със съответното решение. Ако няма обжалване, ще се премине към сключване на договор с избраната фирма. Доста фирми са подали документи за участие в тази поръчка и е възможно да бъдат обжалвани резултатите. 

Път VID1150 е четвъртокласен път, който свързва две населени места в община Ново село – Винарово и Неговановци. Той е единствената връзка с крайната дестинация в общината – село Винарово, както и с областния център Видин. Общото състояние на съществуващата асфалтова настилка, особено в участъка към село Винарово, е много лошо, има доста дупки, кръпки, пукнатини. Има голям обществен интерес към реализирането на проекта, тъй като повече от 40 години този четвъртокласен път не е ремонтиран, като неведнъж е възниквало и напрежение от страна от автобусни и снабдителни фирми. Друга причина, обуславяща необходимостта от реконструкция на този път, е тъй като между Неговановци и Винарово се намира една от избите, функциониращи на територията на община Ново село, в самото село Винарово има още една изба.

Поради всички тези причини за населението е изключително важно да се подобри състоянието на този път. Затова се надяваме, че през 2023 година реконструкцията му ще бъде изпълнена. 

„НИЕ“: На фона на високата инфлация и покачващите се цени на ел. енергия и горива, как завършва във финансов план 2022 година за Община Ново село?

Деяна Стоянова: 2022 година във финансов аспект приключва с добър преходен остатък. Благодарение на доброто финансово управление и през тази година продължаваме с тенденцията за много ниска задлъжнялост и финансова стабилност на Общината. Не бих желала да цитирам конкретен размер на преходния остатък, защото все още годината не е приключила, но мога да се ангажирам със сумата около 3 милиона лева – тук са допълнителните трансфери, които Община Ново село е получила от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от Министерството на околната среда и водите. 

Въпреки покачващите се цени, успяваме да покриваме текущите разходи и не се формират задължения към доставчици на стоки и услуги. 

„НИЕ“: Обсъжда се ново покачване на минималната работна заплата. Това проблем ли ще е за Община Ново село, още повече че явно, заради липсата на приет държавен бюджет, в началото на 2023 година ще трябва да работите с 1/12 от бюджета за 2022 година?

Деяна Стоянова: Предполагам, че ще затрудни не само нашата Община, а всички общини. Ние сме малка Община и ще има спънки, но ще положим всички усилия да се справим. 

„НИЕ“: Готови ли сте за зимата?

Деяна Стоянова: Община Ново село има готовност за зимата. Служебният автомобилен парк е обслужен. Със собствена техника ще почистваме от сняг населените места. Разнесен е пясък по четвъртокласната пътна мрежа – ще има и обозначителни знаци, които да показват къде е пясъкът. Определена е техниката, която ще бъде ангажирана. Подсигурени са и финансови средства за зимно почистване, които са в размер на 24 700 лв. Всички социални услуги – а нашата община е богата на социални услуги, са снабдени с пелети; детските градини по селата – с въглища и дърва. Домашният социален патронаж разполага с достатъчно количество хранителни продукти с дълъг срок на годност. Кметствата по селата също са снабдени с дърва и въглища за огрев. Подготвени сме изцяло за работа при зимни условия. 

„НИЕ“: Какви са приоритетите за 2023 година?

Деяна Стоянова: Основните приоритети за следващата година, както казах, са свързани с асфалтиране на улици в населените места. Разбира се, приоритет за нас е и доразвиването на социалните услуги. Вече посочих, че Община Ново село е една от отличниците в деинституционализацията на социалните услуги – имаме доста центрове за настаняване от семеен тип. Беше направен основен ремонт на сградата на бившата ветеринарна лечебница. Написали сме мотивирани искания до Министерство на финансите за предоставяне на средства, с които да обзаведем и оборудваме тази сграда, за да можем в нея да разкрием център за настаняване от семеен тип за лица с психически разстройства. Очакваме да получим отговор и се надявам той да е положителен, така че да можем да закупим необходимото оборудване и обзавеждане и да подадем искане към Министерството на труда и социалната политика за разкриване на тази услуга, която, както показва и практиката, е изключително необходима на хората не само от нашата община, но и от региона.