Дни на отворените врати в Община Видин

Сподели: 

В периода 9 – 13 декември 2019 г. в Община Видин ще се проведат Дни на отворените врати, по време на които видинската общественост ще има възможност да се запознае отблизо с работата и функционирането на общинското звено по екология и опазване на околната среда, да отправя въпроси или да подава сигнали за нарушения при предоставянето на публичната услуга по управление на отпадъците.

Целта на мероприятието е да се повиши доверието на обществеността към работата на администрацията и провежданите екологични политики на местно ниво, да се подобри обществената осведоменост и да се насърчи гражданското участие в процесите на взимане на решения и прилагане на политики и законодателство с фокус върху опазването на околната среда.

Дни на отворените врати се провежда в рамките на проект "Повишаване на гражданското участие в местните политики по управление на отпадъците" по Оперативна програма „Добро управление“, по процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“. Проектът се изпълнява от Сдружение „България в Европа“ и Сдружение за Регионална инициатива със съдействието на общинска и областна администрация, Регионално депо за битови отпадъци - Видин, организации, включени в цикъла по управление на отпадъците на територията на община Видин, браншови и неправителствени организации, медии и други заинтересовани страни на местно ниво.