Допълнителна техника по проект на Община Видин за социалните услуги, делегирани от държавата дейности

Сподели: 

Лаптопи, таблети и мобилни телефони, на обща стойност над 48 000 лв., са получени вчера (4 ноември) в рамките на проект „Патронажна грижа + в Община Видин“, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация. Те ще бъдат предоставени на функциониращите в Общината социални услуги, делегирани от държавата дейности, което ще спомогне за още по-доброто им адаптиране към въведените ограничения, наложени от епидемичната обстановка, с цел подсигуряване на дистанционна форма на работа. Това обясни Борислава Борисова, заместник-кмет по хуманитарните дейности и социалната политика. „Един от приоритетите за Община Видин е грижата за възрастните хора и хората в уязвимо положение – дейност, която е още по-важна в условията на епидемична обстановка. Доказателство за тази подкрепа за нуждаещите се е и проектът „Патронажна грижа + в Община Видин“, заяви тя.
Борисова припомни и подробности във връзка с проекта, който стартира на 1.02.2021 г. и ще приключи на 28.02.2022 г. Той се изпълнява по Договор BG05M9OP001-6.002-0024 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и е на обща стойност 1 009 472,88 лв.
Проектът е в две направления. Дейностите в Направление 1 включват подкрепа за минимум 168 възрастни хора, както и хора от други уязвими групи, чрез предоставяне на здравно-социални услуги по график до 2 часа на ден за срок от 12 месеца. Тези услуги се изпълняват от деветнадесет домашни помощници, три медицински специалисти, двама социални работници, психолог и други.
По Направление 2 проектът цели превантивни мерки за ограничаване на заразата в социалните услуги и финансово обезпечаване, което допринася за опазване здравето както на потребителите, така и на служителите, предоставящи тези услуги. Превенцията на COVID-19 се осъществява посредством извършване на следните дейности: осигуряване на лични предпазни средства на персонала; мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги; осигуряване на техника с цел адаптиране и приспособяване на средата на социалните услуги. В рамките на Направление 2 са назначени на трудов договор над 45 лица помощен персонал на длъжност „социален асистент“. Те дезинфекцират, почистват сградите, в които се предоставят социални услуги, делегирани от държавата дейност, като изпълняват и други помощни дейности.
Персоналът в социалните услуги спазва всички противоепидемични мерки. Към момента служителите работят при изключително натоварване, но продължават да предоставят качествени и безопасни услуги на потребителите. Подкрепата, която се оказва, се изразява в допълнителни средства за възнаграждения на служителите под формата на извънреден труд и/или втори трудов договор и допълнителни заплащания по националното законодателство. За персонала са осигурени необходимите лични предпазни средства. Въведени са допълнителни мерки за дезинфекция на сградния фонд, с цел превенция на коронавирусната инфекция. Персоналът на услугите ще бъде тестван за COVID-19, при нужда.
„Община Видин и занапред ще продължи да използва възможностите на националните и европейските програми и да развива активна социална политика, насочена към всички жители на Общината“, подчерта зам.-кметът Борислава Борисова.