Допълнителни средства за детски и спортни съоръжения и за ремонти на общински жилища гласува ОбС - Видин

Сподели: 

Общинските съветници приеха актуализацията на бюджета на Община Видин и Промяна на Поименния списък за капиталови разходи за 2021 г. Това е необходимо поради постъпили приходи от продажба на нефинансови активи към 30.06.2021 г. в размер на 248 264 лв., които не са заложени в началния план по бюджета на Община Видин и са формирани от продажба на сгради и на земя. Във връзка с това бяха направени и промени в Поименния списък за капиталови разходи, съобщиха от пресцентъра на общината.

Една от  промените е определяне 185 810 лв. за основен ремонт на общинските жилища в ж.к. „Гео Милев“ и ж.к. „Строител“. Допълнителни средства се отделят за придобиване на вишка с изолиран кош за нуждите на звено „Поддържане и ремонт на улично осветление и електрически съоръжения общинска собственост“. Увеличават се и средствата, предвидени за направа на детски площадки и спортни съоръжения в парк „Владикина бахча“ и Крайдунавския парк.

Общинските съветници разрешиха формиране за учебната 2021/2022 г. на група във филиал „Брезичка“ на детска градина „Арабела“, която е под нормативно определения минимум. Предложението беше включено като извънредна точка в дневния ред на заседанието, във връзка със започването на новата учебна година.

На  заседанието на ОбС беше приет отчетът за касово изпълнение на бюджета на Община Видин за 2020 година, отчетите за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз на Община Видин, отчет на капиталови разходи и отчет за състоянието на общинския дълг. Обсъдена беше и информация за изпълнението на бюджета на общината, сметките за средства от Европейския съюз за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г. и актуален бюджет с натрупване, в който са отразени всички промени, настъпили от началото на годината.

Внесените за разглеждане Проект на Наредба за организация на движението в Община Видин и предложение за реорганизация на числеността на ОП „Регионално депо за битови отпадъци“ бяха върнати за допълнително обсъждане в постоянните комисии. Общинските съветници поискаха от директора на предприятието да представи по-подробен анализ какъв ще е икономическият ефект от предложените структурни промени.

ОбС определи кметът на Община Видин д-р Цветан Ценков да вземе участие на предстоящото заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“, на което да гласува „против“ съгласуването на бизнес плана на ВиК – Видин. Заместник-председателят на Общинския съвет Николай Цветков бе упълномощен да участва като делегат на извънредното Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Св. Петка” АД, което ще се проведе на 4 ноември.