Екипът на Център за специална образователна подкрепа „Д-р П. Берон“ – гр. Видин и тази година продължава да усъвършенства професионалните си компетнеции чрез участие в европейски проекти по прогрма ЕРАЗЪМ+

Сподели: 

В края на 2021 год. ЦСОП „Д-р П. Берон“ започна дейности като партньор по  проект: 2021-1-CY01-KA220-SCH  „ISEC-ADE - ДОСТЪПНО ДИГИТАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧАЩИ С АУТИЗЪМ И ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ: ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ И ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА ОБУЧАВАЩИТЕ“.

Проектът има за цел да повиши  нивото на специалното образование на учащи от аутистичния  спектър и със специални образователни потребности чрез използването на дигитални средства, като отчита, че достъпът до обучение с помощта на цифровите технологии е много ограничен за тези ученици.

Според EASPD (2020 г.) опитът на фона на пандемията от коронавирус демонстрира продължаваща сегрегация на хората с увреждания в образователната сфера. Тази сегрегация е особено значима при учащите от аутистичния спектър и интелектуални затруднения.

Проектът 2021-1-CY01-KA220-SCH ISEC-ADEвключва шест партньори, сред които представители на академичните среди, експерти по аутизъм, професионалисти в областта на образованието и техните семейства. Освен  Център за специална образователна подкрепа „Д-р П. Берон“ – гр. Видин участници в проекта са и организацията  ShipCon от Кипър, Cyclisis  и D.A.D.A.A  от Гърция, Института по аутизъм от Северна Македония и Македонската научна асоциация за аутизъм.

Основната цел на проекта е да се намали дигиталното разделение в образованието за учащи с аутизъм чрез предоставяне на достъпни средства и методи за цифрово обучение (уеб приложения), както и платформа за споделяне на образователни ресурси на национално ниво.

Дейностите по проекта ще трябва да отговорят на основните предизвикателства, пред които са изправени училищните системи поради липсата на дигитални инструменти и образователно съдържание за обучаеми с аутистични разстройства и специални образователни нужди. Преподавателите се нуждаят от нов набор от компетенции, специфични за тяхната професия, за да могат да се използват потенциала на цифровите технологии за подобряване и иновации в образованието. В отговор на тази необходимост проектът ще предостави квалификационен курс с методически насоки за участниците в проекта като крайната цел е равен достъп до образование на учащите с аутизъм и интелектуални затруднения.