Завърши работата по проект „Активни за укрепване на европейските ценности“ 

Сподели: 

В края на февруари 2024 г. ГПЧЕ “Йордан Радичков“  приключи работата по проект „Активни за укрепване на европейските ценности“ с номер 2021-1-LT01-KA220-SCH-000030299 със срок на действие 2022-2024 г. по програма Еразъм+, съфинансирана от Европейския съюз, по секторна програма КА2 „Сътрудничество за иновации и обмяна на добри практики“, сектор КА220 „Партньорства за училищен обмен“.

По този проект гимназията работи с партньорски училища от Литва, Италия, Румъния, Турция и Нидерландия като водещ координатор е училището от Литва. 
Създадохме този проект с идеята, че младите хора в ЕС трябва да осъзнаят важността си в активното гражданско и политическо участие, да разберат, че техните дейности и решения могат да направят промени за благото на човечеството. Участвайки в дейностите по проекта, учениците придобиха и подобриха познанията си по актуални проблеми  на Европейския съюз и  развиха умения за публично говорене и дебат. Те също така осъзнаха  важността за активното участие, за да обмислят, преодоляват и вземат решения за проблемите, пред които е изправен ЕС в момента. Участниците в обучителните дейности  развиха езиковите си умения за водене на дискусии на английски език.

След приключване на проекта ние отчитаме:
– повишаване на гражданската ангажираност на младежите и развитие на тяхната гражданска отговорност;
–  активно участие на младежите в местни, национални  и европейски инициативи;
– развиване на компетентностите: критично мислене, креативност, решаване на проблеми, толерантност, емпатия;
– развиване на умения за дебат и публично говорене в международен контекст;
– подобряване на сътрудничеството и комуникационните умения на международно ниво;
– установяване на онлайн сътрудничество  чрез платформата eТwinnning;
– създаване на  програмата за „Активно гражданство“.

Бяха проведени различни обучителни дейности, като всяка дейност беше посветена на различна тема, свързана с проблемите на ЕС (дискриминация, фалшиви новини, демокрация и гражданство на ЕС, замърсяване и потребление, човешки права). Обучителните дейности за учителите бяха насочени към развиване на методически компетенции за интегриране на дейности, свързани с ЕС в учебни предмети. Партньорите по проекта  работиха и  създадоха програма „Активно гражданство” като направиха анализ на обучението по гражданско образование в партньорските училища и създадоха учителски инструментариум с разработени уроци. Всяко партньорско училище стартира клуб по дебати в своите училища. Всеки партньор организира събитие за разпространение на резултатите по проекта и представяне на програмата „Активно гражданство“ на национално ниво. 

Крайната цел на проекта  “Активни за укрепване на европейските ценности“  беше постигната:  подобри се разбирането на учениците nза европейските ценности,  повиши се желанието им да участват активно в местни кампании срещу дискриминацията, промениха се  техните нагласи и предразсъдъци,   увеличи се толерантността и съчувствието им, имат по-добро самочувствие за владеенето на английски език и могат да работят в екип.

След успешното приключване на проекта можем да отчетем успешно сътрудничество и устойчиво партньорство между учениците и учителите от ГПЧЕ и училищата от Литва, Италия, Нидерландия, Румъния и Турция. Работата по проекта допринесе за повишаване на европейското измерение на ГПЧЕ “Йордан Радичков“.