Задължения за милиони висят като дамоклев меч над Община Видин

Дълговете са от санкции, наложени по проекта за изграждане на Пречиствателната станция и невнесени отчисления в РИОСВ – Монтана
Сподели: 

Задължения от над 15 млн. лв. към Главна дирекция „Оперативна програма Околна среда“ висят като дамоклев меч над Община Видин. Тази сериозна сума е генерирана от санкции, наложени във връзка с проекта за изграждане на Пречиствателната станция за отпадъчни води. Припомняме, че нейното изграждане стартира през мандат 2011 – 2015 г., като част от проекта за „Водния цикъл“, а след фазиране на проекта, строежът продължи през следващия мандат 2015 – 2019 г., с нов изпълнител.
Темата беше разисквана на проведеното днес (21 декември) заседание на Общински съвет – Видин. От изказване на кмета на Видин д-р Цветан Ценков стана ясно, че освен наложените санкции, за които от общинската администрация вече съобщиха през ноември, санкция има и за втория етап от изпълнение на Пречиствателната станция. „Сега ни наложиха санкция по продължилото строителство на Пречиствателната станция през предишния мандат. Тоест, тази Пречиствателна станция вече „виси“ с над 15 млн. лв. задължения към Оперативна програма „Околна среда“. Изводите са за Вас. Затова, аз вече съм подписал, от 2 февруари влиза държавен финансов контрол, за да извърши проверка точно по тази тема“, заяви д-р Ценков. Той отбеляза, че това е тежък проблем, но фактите са неуспорими, а те, според градоначалника са, че финансовата стабилност, за която предходното общинско ръководство говореше, не съществува.
Допълнително разяснение внесе председателят на Общинския съвет Генади Велков, който запозна колегите си в местния парламент с получен от общинската администрация официален отговор по темата. „След изготвен анализ и оценка на кореспонденцията и финансово-счетоводните документи на Община Видин бяха констатирани следните задължения: с писмо от Главна дирекция „Оперативна програма Околна среда“ с РД0209615 от 07.10.2020 г. … задълженията на Община Видин съгласно това писмо са главница 6 550 604,68 лв., лихва към 30.11.2020 г. – 2 672 041,91 лв.“, каза Генади Велков. Председателят на Общинския съвет продължи с информация за новите санкции: „С писмо на Главна дирекция „Оперативна програма Околна среда“ РД0209765 от 11.12.2020 г., програмен период 2014-2020 г., информират Община Видин за финансова корекция за констатирани нередности 25% от стойността на договора между Община Видин и „Хидрострой“ АД, който е за 15 707 916,79 лв. без ДДС и корекцията е в размер на 3 926 979,20 лв. без ДДС. Това е защото някой е сменил условията, доколкото разбрах – условието е било фирмата да има хидроинженер и хидролог, след това той е бил заменен с електроинженер след като са спечелили поръчката“.
Генади Велков обясни, че в предоставения отговор от общинската администрация се посочва, че към момента на втора инстанция се гледа дело между Община Видин и Главна дирекция ОПОС за финансова корекция 1 514 557,34 лв. „Общата сума на задълженията на Община Видин към ГД ОПОС, в най-лошия сценарий, надявам се да спечелим делото за отпадане на тези 1 514 557,34 лв. санкции, е 13 149 625,79 лв. без ДДС или 15 449 578,97 лв. с ДДС. От изготвената справка е видно, че стойността на задълженията е близка до стойността на изградената Пречиствателна станция“, отбеляза председателят на ОбС.
Той допълни, че освен това са натрупани и огромни задължения към Регионалната инспекция по околната среда и водите в Монтана – те са генерирани от невнасяне на задължителните отчисления на Община Видин в съответствие с чл. 60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците. „Поради невнасяне на отчисленията за периода 2011 – 2015 година е съставен акт на кмета на Община Видин, като е изготвен и погасителен план за разсрочване на задълженията в размер на над 2,2 млн. лв. Сумите от колоната внесени за периода 2015 – 2020 година са в размер на 864 337 лв., като Община Видин дължи отчисления по чл.60 и чл.64 сумата от 9 052 961 лв.“, съобщи Генади Велков.
В рамките на самото заседание беше разгледано и предложение, свързано с други санкции за констатирани нарушения при изпълнението на проект с европейско финансиране, които Общината се налага да плати. Става въпрос за изпълнявания заедно с Община Зайчар проект „Предотвратяване и ограничаване на последиците от предизвикани от човека трансгранични бедствия в региона Видин – Зайчар“, финансиран по Програма INTERREG – IPA за трансгранично сътрудничество България – Сърбия. Проектът официално е приключил през 2018 година, но с решение от март 2019 г. Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ към МРРБ, в качеството си на Управляващия орган на програмата, налага на Община Видин финансова корекция в размер на близо 24 хил. евро с ДДС, представляващи 10% от допустимите разходи по договор с предмет „Доставка на оборудване за транспортиране на отпадъци от незаконни сметища до депа за отпадъци“, като решението за финансовата корекция е потвърдено и от последната съдебна инстанция – Върховният административен съд. Така се наложи общинските съветници да гласуват от бюджета на Община Видин да бъдат осигурени 23 521 евро за изплащане на дължимите на Община Зайчар средства по проекта (за покриване на загубата от наложената финансова корекция).
НИЕ