Зам.-кметът на Видин Св. Скорчев: Повече дейности по благоустройство – повече придобивки за хората

Сподели: 

„НИЕ“: Г-н Скорчев, предстои в петък Общинският съвет да разгледа бюджета на Община Видин за 2022 г. Какви цели си поставя с него Общината в сферата на благоустрояването?
Светослав Скорчев: С общинския бюджет за 2022 година ще надградим постигнатото в предходните две години. Ако трябва с няколко думи да го характеризирам, бих казал, че това е бюджет на благоустрояването, защото с него ще продължим да подобряваме средата в населените места. Опитали сме се да насочим ресурса, с който разполагаме, за дейности, чието изпълнение ща донесе полза за максимален брой жители. Затова и през тази година един от приоритетите в сферата на строителството, за която аз отговарям, е асфалтирането на улици и междублокови пространства в град Видин, както и на улици в останалите населени места на Общината.
„НИЕ“: Колко са предвидените средства за капиталови разходи и как са определени обектите, включени в поименния списък?
Светослав Скорчев: Предвидените средства за капиталови разходи на Община Видин за 2022 г. са  на обща стойност 27 094 662 лв. Тази сума включва 1 889 300 лв. целева субсидия от републиканския бюджет на Република България. 3 518 599 лв. са собствените бюджетни средства, от които 1 743 021 лв. са преходен остатък от 2021 г. Капиталовите разходи включват и 21 312 177 лв. средства по проекти, които Община Видин изпълнява – за подмяна на отоплителните уреди в домакинствата в Община Видин, за реставрация и адаптация на Синагога Видин в Културен център „Жул Паскин“, за реконструкция на централната пешеходна зона в участъка от Младежкия дом до Спортна зала „Фестивална“; за саниране на 13 жилищни блока; за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на общинската администрация и за изграждане на 37 социални жилища.
При определяне на обектите в поименния списък за капиталови разходи сме взели предвид както докладите на кметове на кметства, директори на училища и на детски градини и ръководители на други второстепенни разпоредители, така и жалбите и подписки на жители на град Видин и на останалите населени места в общината. Комисия, определена със заповед на кмета, обходи всички места, посочени в докладите и жалбите и изготви протокол, на базата на който са определени обектите.
„НИЕ“: Посочете по-важните обекти, които ще се ремонтират през тази година?
Светослав Скорчев: Както казах, един от приоритетите е благоустрояването на населените места. Тази година са планирани ремонти на улици и междублокови пространства в гр. Видин на обща стойност 872 000 лв., като освен това ще бъдат ремонтирани тротоарите по ул. „Цар Симеон Велики“. За асфалтиране на улици във всички останали населени места в Общината са предвидени общо 800 000 лв. Продължаваме с асфалтирането на алеи в парк „Рова“, „Крайдунавски парк“ и „Владикина бахча“, за което са определени 240 000 лв. Заделили сме средства и за благоустрояване на гробищните паркове на Видин.
Значителен финансов ресурс е предвиден за ремонти на училища и детски градини. Общо 380 000 лв. ще инвестираме в подобряване на материалната база и на условията за обучение в няколко училища. Това включва ремонти на салон в СУ „Св. св. Кирил и Методий“, на класни стаи и на двора на ГПЧЕ „Йордан Радичков“, на двора на ОУ „Иван Вазов“. Отделени са средства и за ремонти на покривите на гимназията в град Дунавци и на ОУ „Софроний Врачански“ във Видин. Предвидили сме също така пари за закупуване на нови котли за ОУ „Иван Вазов“ и СУ „П. Р. Славейков“. Освен това са заделени средства за ремонти във всички детски градини - по 10 000 лв. за тези с два филиала и по 12 000 лв. за тези с три филиала. За ДГ „Мир“ в гр. Дунавци са отпуснати 17 438 лв. за осигуряване на нов водогреен котел.
Заделени са средства за ремонти на детски площадки във Видин, както и за изграждане на четири нови – в ж.к. „Гео Милев“, ж.к. „Крум Бъчваров“, ж.к. „Бонония“ и кв. „Калето“. Стена за катерене ще бъде разположена в Крайдунавския парк, а в парк „Владикина бахча“ ще бъде поставено многофункционално съоръжение за фитнес. Ще ремонтираме и спортната площадка зад бензиностанция „Лукойл“.
„НИЕ“: На какъв принцип са разпределени парите за благоустрояване в населените места на Общината?
Светослав Скорчев: Принципът, който сме следвали при разпределението на парите за благоустрояване в населените места на Община Видин е „равнопоставеност“. Всички населени места с избираем кмет получават по 40 000 лв., единствено за гр. Дунавци са предвидени 45 000 лв. заради по-големия брой жители. Останалите села получават по 15 000 лв. Това са средства за асфалтиране на улици.
Отделно на 16 села (Градец, Дунавци, Буковец, Рупци, Гомотарци, Сланотрън, Бела рада, Слана бара, Каленик, Антимово, Кутово, Кошава, Синаговци, Покрайна, Майор Узуново и Иново) се отпускат 13 750 лв. за ремонт и обзавеждане на помещения за кабинети за социално-здравни консултации.
„НИЕ“: Каква е визията за развитие на ОП „Чистота, озеленяване и благоустройство“?
Светослав Скорчев: Създаването на ОП „Чистота, озеленяване и благоустройство“ се доказа като едно правилно управленско решение, тъй като успяхме от една страна да прекратим злоупотребите от времето, когато се използваха външни фирми, като същевременно се повиши качеството на извършваните дейности. Ще се опитаме да отговорим на повишаващите се очаквания на жителите на Община Видин. За целта планираме да закупим допълнителна техника, която включва мобилна дробилка за дървесина и биоотпадъци, контейнеровози, сметоизвозващ камион, самосвали, инвентар за водоноска, прикачен листосъбирач, прикачен дисков храсторез, както и десет моторни коси. Също така сме предвидили да поставим санитарни тоалетни контейнерен тип, които ще бъдат разположени в Крайдунавския парк и в района на съботния пазар.
„НИЕ“: Вие се срещате и разговаряте с много жители на Общината, когато посещавате на място обектите, които се ремонтират. Какво споделят хората, че е важно за тях? И успява ли, според Вас, Общината да отговори на тези очаквания?
Светослав Скорчев: По отношение на чистотата и озеленяването успяхме много бързо да постигнем положителна промяна, която е видима за нашите съграждани. За съжаление, по отношение на инфраструктурата в населените места не е правено достатъчно в предходните мандати, като дори нямаше проектиране. Въпреки това за миналите две години успяхме да извършим ремонтни дейности на общински сгради и инфраструктура за общо над 13 370 000 лв. Както казах, тази година също ще вложим значителна сума. Така че правим всичко възможно да оправдаем очакванията на жителите на общината. Затова и тази година продължаваме да отделяме значителни средства за подобряване на средата за живот, а повече дейности по благоустройство означават повече придобивки за хората.
Голям проблем е състоянието на бул. „Панония“ и често видинчани питат мен и колегите ми кога ще се предприемат мерки. В момента се извършва проектиране и се надяваме да получим финансиране от държавата, за да ремонтираме тази важна транспортна артерия. Освен това подготвяме проекти за рехабилитация на четвъртокласната пътна мрежа до с. Въртоп и участъка от с. Рупци до с. Каленик и за изграждане на новите подходи към гр. Видин; както и за благоустрояване на отделни райони в ж.к. „Бонония“, ж.к. „Васил Левски“, кв. „Калето“ и др. Подготвяме също така проекти за цялостна подмяна на уличното осветление в общината и за изграждане на инсталация за сепариране и компостиране в регионалното депо. Това са дългосрочни проекти, но е важно сега да разработим цялата необходима техническа документация, за да имаме готовност да кандидатстваме, когато се открие възможност.