Зам.-министър Добрев във Видин: 2020 година е много важна по отношение на общата селскостопанска политика

Сподели: 
Атанас Добрев, зам.-министърът на земеделието, храните и горите
Емилиян Енчев, директор на Областна дирекция „Земеделие“

Заместник-министър Атанас Добрев и експерти на Министерството на земеделието, храните и горите се срещнаха със земеделски производители във Видин, за да дискутират с тях новостите в кампанията за Директни плащания 2020. На събитието присъстваха областният управител Албена Георгиева и нейните заместници, директорът на Областна дирекция „Земеделие“ – Видин Емилиян Енчев, служители от Областната дирекция и други.
Областният управител приветства зам.-министъра на земеделието и експертите от Министерството и изказа благодарност затова, че Видин е част от тази изключително полезна информационна кампания.
„Тази кампания я провеждаме всяка година. Ще опишем заедно с експерти от Министерството новости, които касаят нашата дейност“, каза в началото на срещата директорът на Областна дирекция „Земеделие“ – Видин Емилиян Енчев. 
Зам.-министър Добрев: Всички теми са основополагащото значение на всеки земеделец в областта
Информационната кампания на Министерство на земеделието, храните и горите беше свързана с приема на документи и новите моменти по схемите за директни плащания. На срещата специално внимание се обърна на подаването на заявления, експерти от Министерството запознаха земеделските производители от областта и с предстоящите приеми по Програмата за развитие на селските райони през текущата 2020 година, с инвестиционните и компесаторните мерки, беше предоставена и актуална информация относно държавните помощи през 2020 г. Специален фокус към Видин като град, който е първа квота по поречието на най-голямата река в Европа – Дунав, бяха представени и предстоящите приеми по Програмата за морското дело и рибарството. С подчертано внимание бяха разгледани и новите моменти в законодателството в сектор „Животновъдство“, тема която е с особен интерес за земеделските стопани в областта. 
„Всички тези теми са основополагащото значение на всеки земеделец в областта и те са онова, с което всеки от вас трябва да е задължително запознат. Същевременно нашето основно послание през тази година е по-различно от предишните кампании. Това е, защото 2020 г. е стратегически много важна за нас. Именно сега трябва да избистрим ясно своята визия и на базата на проведените анализи да поставим стратегическите цели, които да определят цялостното развитие на сектора в следващите години и които ще зададат посоката му в по-далечен план. Затова в тази информационна кампания особен акцент се поставя върху стратегическите ни задачи в Европейски мащаб. В момента знаете, че тече интензивен дебат по бъдещето на общата селскостопанска политика“, каза заместник министър Добрев.
Пред земеделските производители от Видинско беше представена така наречената зелена архитектура, подмерки щадящи околната среда, която ще изгражда бъдещата обща селскостопанска политика. Присъстващите бяха запознати докъде е стигнал процесът на изготвяне на стратегическия план на България за новия програмен период в общата селскостопанска политика. „В дебата, който е отворен и на ниво Европейски съюз и на национално ниво има все още много въпросителни, включително и за нас. Ето защо сега е особено важно да имаме и вашите мнения, вашите лични виждания и стратегии за бъдещето, за да се съобразим с тях при анализите и планирането. Сега е моментът да внесете своя принос и за общото по-добро развитие на региона, в който живеете и за общата визия на бъдещето на земеделието на България“, призова заместник министърът.  Всички предложения и въпроси, поставени от земеделските производители, ще бъдат обобщени и ще намерят своето място в стратегическия план в общата селскостопанска политика, който план предстои да бъде изготвен до края на месец декември 2020 г.  Зам.-министър Добрев информира, че на сайта на Министерство на земеделието, храните и горите има създадена специална секция с информация за общата селскостопанска политика и преговорния процес, има и посочен имейл за предложения, на който може да се изпращат становища и визии за бъдещето на земеделието в рамките на общата ни европейска перспектива. 
Министерство на земеделието, храните и горите ще проведе преброяване на земеделските стопанства в България.
„2020 година е много важна за нас стратегически по отношение на общата селскостопанска политика. Тя е важна и в още едни аспект – през тази година Министерство на земеделието, храните и горите ще проведе преброяване на земеделските стопанства в България. Това е третото подред преброяване“, съобщи зам.-министърът.
Преброяването ще стартира официално на 1 септември и ще продължи до 18 декември 2020 г., като ще се осъществи в два етапа. Първият етап ще бъде онлайн – от 1 до 18 септември земеделските производители ще имат възможност да въвеждат лично информация за стопанствата си в електронен въпросник. Вторият етап на преброяването ще бъде по стандартния досега прилаган модел  - с анкети, като анкетьори ще посещават земеделските производители от 19 септември до 18 декември. Те ще имат задача да съберат необходимата информация за стопанствата и ще попълнят въпросник за всяко едно от тях. „Разчитаме и в двата случая на пълното съдействие и ясна мотивация, че информацията, която ни предоставяте, е важна за анализите и изводите, които ние ще извлечем, и на базата на които ще градим земеделските политики в бъдеще. Затова надеждната, точна и пълна информация е ключова за успеха на преброяването за бъдещите политики и подпомагане на сектора в национален и в общоевропейски план. Да направи страната ни достоверно сравнима по отношение на държавите-членки на Европейския съюз“, призова заместник-министърът на земеделието. 
Земеделието в област Видин
Атанас Добрев посочи, че като цяло аграрният сектор има съществен принос в икономиката на област Видин и е един от водещите отрасли на икономиката за областта. Брутната добавена стойност създадена от сектор „Земеделие“ през 2018 г. представлява 14% от брутната добавена стойност на всички отрасли в областта. Обработваемата земя представлява над 80% от използваемата земеделска земя в областта. Площите, заети със зърнени и маслодайни култури заема над 95% от обработваемата земя. Най-силно застъпени са пшеницата, слънчогледът, царевицата и рапицата. За последните 5 години зърнените култури и трайните насаждения в областта се увеличават с 21% като сравнение за 2019 спрямо тези за 2014 г. 
Още по-значителен ръст бележат площите със зеленчуци в рамките на същия период, което е с 6 пъти повече, макар да остават сравнително малко в национален мащаб и да съставляват едва 0,7% от общите площи за зеленчуци за страната. Структурата на трайните насаждения запазва облика си като в областта се поддържа отглеждането основно на винени лозя, орехи и сливи. Същевременно стопаните се активизират и през 2018 г. има 4 пъти повече площи със сливи със заявени за подпомагане по схемата за единно плащане на площ отколкото през 2014 г. През последните няколко години се засилва интересът за отглеждане на грах за зърно, за което евентуално допринася  подкрепата, която получават земеделците за протеинови култури. Заявените за директна подкрепа овце и кози в областта през 2018 г. са с 26% повече спрямо тези през 2014 г. От 2015 г. насам се заявяват за подпомагане и биволи, макар и сравнително малък брой. 
Пчеларството е отрасълът в област Видин с най-значим дял по отношение на националното производство. През 2018 г. броят на пчелните семейства във Видинска област нараства с 56% спрямо 2014 г., като представляват 3% от общия брой за страната. Същевременно производството на пчелен мед бележи ръст от над 2 пъти. 
„За 5-годишния период - от 2014 до 2019 г., разглеждан в нашите анализи, общата финансова подкрепа, която земеделските производители в област Видин получиха от нас като европейски и национални средства, е в размер на общо 221.6 млн. лв. Това е близо 1,5% от общо предоставения на страната ни публичен ресурс за земеделие за този период“, посочи заместник-министър Добрев. 
Взаимоспомагателен фонд
Най-актуална тема към момента, върху която работи екипът на Министерство на земеделието, храните и горите, това е така нареченият взаимоспомагателен фонд. „Знаете какъв голям проблем са климатичните предизвикателства не само в земеделието, но и в оцеляването на света като цяло. Районът, върху който попада Видин, е защитен от страна на нашите служби по противоградова защита, но същевременно знаете, че има мощности, които се преподновяват, други се изграждат и се разгръща защитна мрежа с цел стабилизиране на това направление и солидарно участие на заинтересованите страни. В контекста на европейската зелена политика започваме работа по въвеждане на законодателство относно изграждането на взаимоспомагателен фонд, за да може да се използват средства по управление на риска от Европейския съюз“, уточни заместник министърът. 
В този фонд ще бъде към Разплащателната агенция и може да се включи всеки земеделски стопанин на територията на цялата страна, който има възможност и желае да участва във финансиране на фонда с ежегодна такса. При настъпване на климатични събития от неблагоприятен характер земеделският производител ще може да бъде компенсиран от натрупаните средства във фонда като обезщетение за пропаднали площи. „Знаете, че сега се обезщетяват само напълно пропаднали площи, а тези които са над 50% не получават обезщетение. С този фонд искаме да покрием поражение тогава, когато площите не са напълно пропаднали, но са над 50%“, каза заместник-министърът на земеделието, храните и горите. Очаква се фондът да заработи евентуално през 2021 г. Работи се все още по идеята дали да има единна диференцирана ставка за плодове и зеленчуци. 
„Искам да припомня, че до миналата година покривахме противоградови системи над 16 милиона декара площ на територията на страната, като през 2019 г. достигнахме обща защитавана площ, в това число и обработваема, в размер на 22 милиона декара. С въвеждането на седмия радар на територията на Шумен ще се даде възможност на пълна радиолокационна картина на метеорологичната обстановка в цялата страна и това ще позволи въвеждането и на самолетен способ за защита на територията на цялата страна“, каза още на срещата заместник-министърът на земеделието, храните и горите Атанас Добрев. 
Земеделските производители от областта имаха възможност да зададат въпроси към експертите от Министерството, както и да дискутират конкретни казуси.
НИЕ