Започна приемът на заявления за енергийни помощи

Сподели: 

От днес, 1 юли, започва приемът на заявления-декларации за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2024/2025 г. Заявленията могат да се подават до 31 октомври на място в дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП) или в специално организирани за целта приемни, чрез Системата за сигурно електронно връчване, както и чрез лицензиран пощенски оператор, включително чрез електронна административна услуга.

Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца - 1 ноември 2024 г. до 31 март 2025 г. Размерът й се определя ежегодно със заповед на министъра на труда и социалната политика, съобразно промените в цените на електроенергията за битов потребител. Със заповед на министъра на труда и социалната политика се определя и корекционния коефициент, с който се намалява размерът на пенсиите, определени след 01.07.2008 г.

Право на целева помощ за отопление имат лица и семейства, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца, преди месеца на подаване на заявление-декларацията, е по-нисък или равен на индивидуално определен диференциран доход за отопление.

За да получат помощ за отопление, безработните лица в трудоспособна възраст задължително трябва да са регистрирани в дирекциите „Бюро по труда“ най-малко 3 месеца преди месеца на подаване на заявлението-декларация и да не са отказвали предлаганата им работа или включване в обучения.

Целевата помощ за отопление се отпуска, ако лицата или семействата отговарят на следните допълнителни условия:
- обитаваното от тях собствено жилище да е единствено;
- да не осъществяват дейност като еднолични търговци и да нямат участие в капитала на търговско дружество;
- да нямат вземания, доходи от движимо или недвижимо имущество, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност за отделното лице или за всеки един от членовете на семейството да надхвърля линията на бедност за съответната година (за 2024 г. - 526,00 лв.), с изключение на боновете или акциите от масовата приватизация;
- да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане; това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания;
- да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане или чрез даряване през последните 2 години, като общата стойност на сделките не трябва да надвишава 3 787,20 лв. (24-кратния размер на основата за подпомагане, която за 2024 г. е в размер на 157,80 лв.).

В срок до 20 дни от подаването на заявлението-декларация социален работник извършва социална анкета и изготвя социален доклад, а в 7-дневен срок от изготвянето му директорът на ДСП или упълномощено от него лице издава заповед за отпускане или отказ за отпускане на помощта.Целевата помощ за отопление се предоставя, както следва:

При отопление с топлоенергия, електроенергия и природен газ целевата помощ се предоставя в пари на правоимащото лице или семейство, съобразно заявения начин на изплащане. При отопление с твърдо гориво – в пари или на търговец на твърдо гориво, който е осъществил доставката (при изрично отразено в заявлението-декларация желание от страна на лицето или семейството).