Информационна кампания ще популяризира сред населението на област Видин екологичната мрежа Натура 2000

Сподели: 

През следващите две години Община Чупрене ще организира и проведе регионална информационна кампания, имаща за цел да информира местните общности относно възможностите, които дават зоните от екологичната мрежа Натура 2000. Финансирането се осигурява от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“ и е в размер на 71 400 лв. 
Конкретните цели на проекта са изграждане и развитие на капацитет, знания и умения на заинтересованите страни от общините Белоградчик, Видин, Макреш и Чупрене за използване на възможности за Натура 2000 зоните и организиране на икономически дейности, както и повишаване на информираността, задържане на интереса и стимулиране на гражданското участие на широката общественост от област Видин в инициативи свързани с мрежата Натура 2000 и конкретните защитени зони в четирите общини и създаване на условия за осмислянето на ролята на мрежата в развитието на местните общности. 
Информационната кампания ще бъде насочена към три големи целеви групи – заинтересовани страни, ученици и широката общественост, като са предвидени комуникационни канали и дейности за задоволяване на техните потребности. В рамките на кампанията са предвидени информационни срещи и обучения със заинтересованите страни по общини за представяне на възможностите на Натура 2000, добри практики и бизнес модели и начини на участие в планирането и управлението на мрежата. Предвидени са социални събития с ученици от различни възрасти – информационни игри, пленери и образователни програми с по-големите. Ключова дейност е и работата с широката общественост, чрез участие в традиционни масови прояви в съответната община. 
В резултат на проекта ще бъдат проведени над 30 събития, направени над 100 публикации и в кампанията ще бъдат обхванати минимум 10 хиляди души. Като краен резултат ще бъде създаден капацитет в заинтересованите страни за мрежата и нейните възможности и в крайна сметка ще бъде изградена и поддържана споделена визия зя Натура 2000 в областта.