Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
Сподели: 

I. Информация за контакт с възложителя:

1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище.

“ДУНОНИЯ” АД, ЕИК: 207021255, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Филип кутев“ №14 Б

2. Пълен пощенски адрес за кореспонденция.

гр. София, район Изгрев, ж.к. Дианабад, ул. „Николай Хайтов“ № 34, ет. 1, 1172

3. Телефон, факс и e-mail.

0876 305 409; diyana.topalska@ip-arch.com

4. Лице за контакти.

Дияна Топалска

II. Резюме на инвестиционното предложение:

1. Характеристики на инвестиционното предложение:

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;

С настоящото уведомление за инвестиционно предложение се предвижда преустройство на съществуваща производствена сграда (бивш шивашки цех) и част от съседните на нея съществуващи сгради – топла връзка и столова, в търговски комплекс с магазини за хранителни и нехранителни стоки, обществено обслужване, офиси, производствена дейност, складове, хотел, ЖС и ТП в УПИ XII, КВ.598, Ж.К. „ВИДА“, град Видин, Община Видин.

Комплексът ще се състои от магазини, складове, технически и обслужващи помещения и открит паркинг.

Инвестиционното намерение ще се реализира в съществуващи УПИ XIX-859,860 “за производство на автомобилни части“ и УПИ XII “за производствена дейност“. В момента се разработва и одобрява градоустройствена процедура за същите УПИ, като се предвижда обединяването им и образуването на нов УПИ XII-836,837,838,842,843,844,845, кв. 598, по плана на ж.к. „Вида“, град Видин. За новообразувания УПИ XII-836,837,838,842,843,844,845 има издадена заповед от гл.арх. на Община Видин № 48/ 12.10.2022 г., с която се разрешава изработването на ПУП-ИПРЗ.

Настоящото инвестиционното намерение предвижда изграждане на търговския комплекс, в който ще се помещават магазини за нехранителни стоки, обекти с обществено обслужваща функция, офиси и складове.

В имота има 2 съществуващи сгради - производствена сграда на 1 етаж, разположена в западната част на имота (Снимка 1) и топла връзка със столова на 1 етаж, разположена в източната част на имота (Снимка 2).

 1. Производствена сграда:

Предвижда се съществуващата производствена сграда да се запази, като се преконфигурира в магазини, складове и офиси. За два от магазините, разположени в тази сграда се предвижда частично дострояване, съответно в североизточната и югоизточната част на сградата.

 1. Топла връзка и столова

Предвижда се съществуващата сграда – топла връзка и столова да се запази и преконфигурира в два магазина. За един от магазините се предвижда частично дострояване – в северната част на сградата.

Предвижда се и разполагане на фотоволтаични панели на покрива на съществуващата сграда.

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;

За обекта има:

- Влязла в сила кадастрална карта, одобрена със Заповед РД-18-5/28.01.2008г. на изпълнителен директор на АГКК;

- издадена заповед от гл.арх. на Община Видин № 48/ 12.10.2022 г., с която се разрешава изработването на ПУП-ИПРЗ.

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;

Природните ресурси които ще се използват по време на строителството са вода и земя. Ще се използва минимално количество инертни материали (пясък, чакъл) и енергийни ресурси (електроенергия и вода). Иззетия хумус ще се използва за рекултивация и моделиране на терена. Излишните количества ще се депортират на указаните места. Инвестиционното предложение не е свързано с добив на подземни богатства.

По време на строителният процес ще се използват съвременни висококачествени строителни материали, които ще се доставят от фирми, специализирани в производството им.

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води;

По време на строителния процес няма да бъдат генерирани вредни отпадъци. Очаква се да се генерират незначителни количества строителни отпадъци които ще бъдат своевременно извозвани на площадка за строителни отпадъци, определена със заповед на Кмета на Община Видин в съответствие със ЗУО.

По време на експлоатацията на обекта ще се генерират битови и незначителни количества твърди отпадъци: опаковки от хартия, картон, полиетилен и други.

Дейностите по управлението и третирането на генерираните отпадъци ще се извършват при спазването на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове.

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;

Предвиденото от възложителя инвестиционно предложение не предполага замърсяване на почвите, водите и атмосферния въздух в района, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията.

Изграждането на инвестиционното предложение ще бъде свързано с извършване на изкопни, насипни и строителни работи.

Не се предвижда използване на горивни процеси по време на строителните работи. Ще се използва основно електроенергия. Прогнозната оценка за очакваното емисионно натоварване на атмосферния въздух в района на обекта вследствие неговото изграждане, както и зоните на разпространение и обхвата на това емисионно въздействие ще бъде незначително, локално и ще засегне предимно територията на работните площадки.

Не се предвижда отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични или вредни вещества в атмосферния въздух в района.

От реализирането на обекта /строителство и експлоатация/ не се очакват вредни физични фактори - шум, вибрации, светлинни, топлинни, електромагнитни и йонизиращи лъчения.

При осъществяване на инвестиционното предложение не се очакват замърсяване и дискомфорт на околната среда при осигурено спазване на всички предложени мерки по време на строителство и експлоатация на обекта.

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение;

Инвестиционното намерение не предполага риск от възникване на големи аварии.

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

Изграждането на обекта, предмет на настоящото уведомление е свързано с изпълнение на изкопни работи, строителни работи, монтаж на съоръжения, транспорт на материали, машини и други. Строителните, монтажните и транспортните работи могат да бъдат източник на следните въздействия:

 • шумово въздействие;
 • запрашване на средата;
 • вибрации (при работа на строителните машини и транспортната техника)

При експлоатацията на обекта не се очакват рискови фактори за увреждане здравето на хората. Имотът попада в устройствена зона ПП (предимно производствена) Зоната на имота позволява извършване на дейностите, които ще се осъществяват. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до промени в съществуващото състояние на околната среда и здравето на хората.

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

С настоящото уведомление за инвестиционно предложение се предвижда преустройство на съществуваща производствена сграда (бивш шивашки цех) и част от съседните на нея съществуващи сгради – топла връзка и столова, в търговски комплекс с магазини за хранителни и нехранителни стоки, обществено обслужване, офиси, производствена дейност, складове, хотел, ЖС и ТП в УПИ XII, КВ.598, Ж.К. „ВИДА“, град Видин, Община Видин.

Комплексът ще се състои от магазини, складове, технически и обслужващи помещения и открит паркинг.

В имота има 2 съществуващи сгради - производствена сграда на 1 етаж, разположена в западната част на имота (Снимка 1) и топла връзка със столова на 1 етаж, разположена в източната част на имота (Снимка 2).

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

Транспортен достъп:

Основният автомобилен достъп към Ритейл парка се предвижда да се осъществява от съществуващ вход/изход в югоизточната част на имота, откъм бул. „Панония“. За товарни дейности  се предвижда запазването на съществуващия вход-изход в северната част на имота, откъм ул. „Гео Милев“.

Електрозахранване:

Съществуващият обект е присъединен към електроразпределителната мрежа. С настоящото инвестиционно предложение не се предвижда промяна в съществуващото електрозахранване на обекта.

Водоснабдяване:

Водоснабдяването на обекта за питейно-битови и противопожарни нужди ще се посредством изграждане на сградно водопроводно отклонение от съществуващата улична водопроводна мрежа, преминаваща в близост до имота.

Отвеждане на отпадъчни води:

Заустването на отпадъчните води от обекта се предвижда да се осъществи посредством изграждане на сградно канализационно отклонение към съществуваща улична канализационна мрежа.

Отопление:

Отоплението на обекта се предвижда да бъде на ток.

Не се предвижда използване на взрив.

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Достъпът до имота ще се осъществява от съществуваща в района изградена пътна мрежа. Местоположението на имота е подходящо от гледна точка на пътно – транспортната обстановка в района. Не се предвижда изграждане на нова пътна мрежа за реализиране на инвестиционното намерение.

Дейностите по време на строителството на обекта, ще се осъществяват изцяло в имота.

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Очакваната продължителност на строителството за момента не може да се конкретизира, очаква се да е не повече от 24 месеца.

Всички строителни и изкопни работи ще се извършват в границите на урегулирания поземлен имот, като не се предвижда усвояване на допълнителни площадки за извършването им.

6. Предлагани методи за строителство.

Методите на строителството ще са съобразени с изготвен и одобрен работен проект. Същият ще се изготви след получаване на необходимите документи, а именно Разрешение за строеж от Община Видин

След приключване на строителните дейности, теренът около обекта ще бъде почистен и възстановен.

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Местоположението на терена и точката на заустване са подходящи за реализиране на инвестиционното предложение, като основните мотиви за реализацията на инвестиционното предложение се състоят в следното:

 • имотът е разположен в климатично и релефно благоприятна среда;
 • теренът е добре транспортно обезпечен;
 • имотът не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн. ДВ, бр. 133/11.11.1998 г.) и не попадат в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (обн. ДВ, бр. 77/ 09.08.2002 г.) от Националната екологична мрежа;
 • при нормална експлоатация на обекта, екологичните условия в района няма да бъдат нарушени;

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

Инвестиционното намерение ще се реализира в съществуващи УПИ XIX-859,860 “за производство на автомобилни части“ и УПИ XII “за производствена дейност“. В момента се разработва и одобрява градоустройствена процедура за същите УПИ, като се предвижда обединяването им и образуването на нов УПИ XII-836,837,838,842,843,844,845, кв. 598, по плана на ж.к. „Вида“, град Видин. За новообразувания УПИ XII-836,837,838,842,843,844,845 има издадена заповед от гл.арх. на Община Видин № 48/ 12.10.2022 г., с която се разрешава изработването на ПУП-ИПРЗ.

Обектът не се намира в защитени територии или в близост до такива. Инвестиционното намерение не засяга защитени територии и територии за опазване обектите на културното наследство. Въздействията от инвестиционното предложение нямат трансграничен характер.

СНИМКА 1:

СНИМКА 2:

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.

Имотът попада в устройствена зона ПП (предимно произвдоствена) със следните показатели:

 • Макс. плътност на застрояване – 80%;
 • Макс. Кинт – 2,5;
 • Мин. озеленена площ – 20%.

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

Реализирането на инвестиционното намерение няма да засегне съществуващи чувствителни територии. Не се намира в близост до водоизточниците на минерални и лечебни води.

Около територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка, напр. влажни зони, водни течения или други водни обекти. Независимо от това възложителят ще осъществява контрол по време на строителството и експлоатация на обекта за недопускане на причини, които биха довели до пожари, аварии и невъзвратими щети.

На територията на инвестиционното предложение и в близост до него няма площи, които се обитават от защитени, важни или чувствителни видове на флората и фауната, например за размножаване, гнездене, събиране на фураж, зимуване, миграция, които могат да бъдат засегнати от предложението.

На територията на инвестиционното предложение или в близост до него няма ландшафти или живописни местности, които могат да бъдат засегнати от предложението.

На територията на инвестиционното предложение или в близост до него няма пътища или съоръжения за достъп до места за отдих, които могат да бъдат засегнати от предложението.

На територията на инвестиционното предложение или в близост до него няма местности и обекти с историческо или културно значение, които могат да бъдат засегнати от предложението.

Територията на инвестиционното предложение не се намира в зона с опасност от земетресения, пропадания, свлачища, ерозия, наводнения или неблагоприятни климатични условия, напр. температурни инверсии, мъгли, силни ветрове, които могат да предизвикат проблеми в околната среда при реализацията на предложението.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн. ДВ, бр. 133/11.11.1998 г.) и не попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (обн. ДВ, бр. 77/ 09.08.2002 г.) от Националната екологична мрежа.

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).

Инвестиционното намерение не предполага добив на строителни материали и/ или електроенергия. Имотът не е отреден за жилищно строителство. Предвижда се да се изгради търговски комплекс.

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Преди реализиране на инвестиционното намерение, възложителят е необходимо да получи разрешително за строеж, което ще се издаде от гл.арх. на Община Видин.

 

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

1. съществуващо и одобрено земеползване;

Инвестиционното намерение ще се реализира в съществуващи УПИ XIX-859,860 “за производство на автомобилни части“ и УПИ XII “за производствена дейност“. В момента се разработва и одобрява градоустройствена процедура за същите УПИ, като се предвижда обединяването им и образуването на нов УПИ XII-836,837,838,842,843,844,845, кв. 598, по плана на ж.к. „Вида“, град Видин. За новообразувания УПИ XII-836,837,838,842,843,844,845 има издадена заповед от гл.арх. на Община Видин № 48/ 12.10.2022 г., с която се разрешава изработването на ПУП-ИПРЗ.

2. мочурища, крайречни области, речни устия;

С инвестиционното намерение няма да бъдат засегнати мочурища, крайречни области, речни устия, тъй като няма такива в близост до него.

3. крайбрежни зони и морска околна среда;

В непосредствена близост до инвестиционното предложение няма крайбрежни зони и морска околна среда.

4. планински и горски райони;

Инвестиционното предложение не засяга и не попада в планински или горски райони.

5. защитени със закон територии;

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн. ДВ, бр. 133/11.11.1998 г.), както и защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (обн. ДВ, бр. 77/ 09.08.2002 г.) от Националната екологична мрежа.

6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа;

С инвестиционното предложение няма да бъдат засегнати елементи от Националната екологична мрежа.

7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;

На територията на инвестиционното предложение или в близост до него няма ландшафти или живописни местности, които могат да бъдат засегнати от предложението.

На територията на инвестиционното предложение или в близост до него няма местности и обекти с историческо или културно значение, които могат да бъдат засегнати от предложението.

8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

С инвестиционното предложение няма да бъдат засегнати територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

 

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.

Въздействие върху хората и тяхното здраве

Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху здравето на населението на район Община Видин

По време на строителството, здравният риск за работещите ще се формира от наличните вредни фактори на работната среда (шум, вибрации, прах). Определените въздействия са ограничени в периода на строителството и при работна среда на открито в рамките на работния ден. Потенциалният здравен риск е налице при системно неспазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на Наредба №2/2004г. при извършване на строително-монтажни работи.

Атмосфера и атмосферен въздух

От дейността на обекта не се очаква промяна в качеството на атмосферния въздух. Не се предвижда отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични или вредни вещества във въздуха, поради което не се очаква негативно въздействие върху качеството на атмосферния въздух.

Води

Водоснабдяването на обекта ще се осъществява от изградената в района инфраструктура. При реализирането и експлоатацията на инвестиционното намерение не се предвижда въздействие или замърсяване на водите в района.

Земни недра, минерално разнообразие, почви и ландшафт

Реализирането на инвестиционното намерение ще бъде свързано с изземване на част от хумусния хоризонт и антропогенния слой. Подравняването на площадката ще бъде свързано с отстраняване на допълнителни количества земни маси със сравнително малък обем, пръст и скална маса (чакъл). Характерът на инвестиционното предложение не е свързан с промяна на вида, състава и характера на земните недра и не предвижда добив на подземни богатства.

Биоразнообразие и неговите елементи, защитени територии, паметници на култура

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн. ДВ, бр. 133/11.11.1998 г.) и не попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (обн. ДВ, бр. 77/ 09.08.2002 г.) от Националната екологична мрежа.

В границите на инвестиционното предложение няма паметници на културата.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.

На територията на площадката и в близост няма обекти, които могат да бъдат засегнати и са защитени от международен или национален закон, поради тяхната екологична, природна, културна и друга ценност. На територията на инвестиционното предложение и в близост няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн. ДВ, бр. 133/11.11.1998 г.) и не попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (обн. ДВ, бр. 77/ 09.08.2002 г.) от Националната екологична мрежа.

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.

Инвестиционното предложение не е свързано с употреба и съхранение на опасни вещества, което би довело до риск от големи аварии и/или бедствия.

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

Очакваното въздействие ще бъде:

 • краткотрайно по време на изграждане на обекта;
 • непряко по време на експлоатацията.

Не се очакват негативни въздействия върху компонентите на околната среда.

5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).

Очакваното въздействие може да се оцени като въздействие с малък териториален обхват.

Не се очаква експлоатацията на обекта до доведе до въздействие върху населението в района.

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.

Вероятността от поява на вредно въздействие се свежда до минимум с предвидените от възложителя мерки за предотвратяване и намаляване на влиянието и ликвидиране на последствията от пожари и аварии.

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.

Продължителността на въздействие зависи от времето на изграждане и експлоатация на обекта.

Обратимостта е в зависимост от времето за прилагане и реагиране съгласно разработени и приложими планове за действие при природни бедствия, аварии и пожари, земетръс и наводнения.

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

Не се очаква комбиниране на въздействието от обекта с други инвестиционни намерения в близост.

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.

При спазване изискванията на ЗООС и подзаконовите нормативни актове към него ще се намали ефективно всяко въздействие върху околната среда.

10. Трансграничен характер на въздействието.

Не се очаква трансгранично въздействие от реализацията на инвестиционното предложение.

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

Инвестиционното предложение изисква включване на поетапни мерки по време на строителството и експлоатацията:

На етап строителство:

 • поддържане на строителната техника в добро техническо състояние;
 • организиране на разделно изземване, депониране и оползотворяване на хумусния слой на временни депа за съхраняването му в обсега на терена;
 • събиране и извозване на генерираните твърди битови отпадъци в контейнери;

По време на експлоатация:

 •  недопускане замърсяването на подземни води в прилежащите терени.
 •  експлоатацията на съоръжението да се осъществява в съответствие с разрешения режим;

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.

Неприложимо.