И Община Чупрене вече е с приет бюджет

На заседанието на ОбС – Чупрене общинските съветници обсъждаха и дали да увеличат заплатите си
Сподели: 

Общият размер на бюджета на Община Чупрене за 2020 година ще е 4 308 060 лв. Той беше одобрен на проведеното на 12 февруари заседание на Общински съвет – Чупрене. „Бюджетът дава рамката на всичко, което може да се случи през годината, всички сме зависими от този бюджет, тъй като за да се случи едно нещо, това е свързано с определено финансиране“, заяви в началото на разглеждането на бюджета кметът на община Чупрене Анжело Добричов. Той представи основните параметри на общинския бюджет. В частта на държавните дейности средствата са в общ размер на 2 306 460 хил. лв., а в местни дейности са планирани 2 001 600 лв.
По-подробно кметът на Чупрене се спря на планираните разходи за придобиване на дълготрайни материални активи и за основни ремонти. Средствата, които през 2020 година ще бъдат изразходвани за тези дейности са на обща стойност 933 900 лв. Анжело Добричов припомни, че 600 000 лв. от тази сума представлява преходен остатък от 2019 година – целевата субсидия, която в края на миналата година Правителството предостави на Община Чупрене. „Имахме проект на стойност 1 800 000 лв. за асфалтиране на улици с подменена водопроводна мрежа – една улица в Горни Лом и тридесет и пет улици в Чупрене. С постановление на Министерски съвет ни бяха предоставени една трета от необходимите пари и ще ремонтираме една част от включените в споменатия от мен проект улици“, обясни кметът на Чупрене. От неговото изложение стана ясно, че в средствата за капиталови разходи са предвидени допълнително още близо 25 000 лв. за ремонт и на други улици в населените места, както и 8 000 лв. за ремонт на тротоари и площади.
Добричов представи и общинските обекти, които ще бъдат ремонтирани. За тази година са предвидени основни ремонти на сградата на кухнята в Чупрене, на здравната служба в село Горни Лом, на покрива на ЦНСТ – Долни Лом, на покрива на посетителския център в Долни Лом, на покрива на сградата в гробищния парка на Чупрене. Планира се да бъде завършено изграждането на спортни площадки в населените места Търговище, Средогрив и Репляна. Заделени са средства за разработване на проект за реконструкция на водопреносната мрежа в четири населени места.  
155 000 лв. са заделени за придобиване на дълготрайни материални активи и по-точно – за закупуване на трактор с прикачен инвентар. „Идеята е да се използва целогодишно – зимата ще бъде за почистване на улиците от сняг, лятото – за почистване на канавки и на растителност покрай улици и пътища. Вече е трудно с работниците – програмата за заетостта се бави, няма хора, които да почистват. Тракторът, който имаме, не ни е достатъчен за зимната поддръжка на улиците в осемте населени места. Мисля, че един такъв трактор би свършил добра работа“, отбеляза кметът на община Чупрене.
На финала Анжело Добричов подчерта, че както бюджетът, така и капиталовите разходи през годината могат да бъдат променяни и, при нужда, допълвани. Кметът на община Чупрене призова общинските съветници да подкрепят предложения проект.
Единствените отправени критики бяха във връзка с голямото дофинансиране със собствени общински средства за дейността „Домашен патронаж“, на което обърна внимание общинският съветник Богомил Станков, който при гласуването се въздържа. Колежката му Ленка Суйкова също гласува „въздържам се“ заради липсата в капиталовите разходи на средства за ремонт на течащия покрив на училището в село Чупрене, макар че, както тя сама каза, кметът я е уверил, че ремонтът ще бъде извършен. По същия начин гласуваха още двама техни колеги – Радостина Ранчинска и Адриан Маринов. Общинският съветник Маринов коментира, че са му представени само числа, и че е било нужно бюджетът да бъде предварително обсъден с общинските съветници преди да бъде внесен за гласуване. В отговор на това беше отбелязано, че е проведено обществено обсъждане на проекта на бюджет, който освен това е бил разгледан в комисиите на Общинския съвет.
Въпреки това с гласовете на шестима общински съветници бюджетът на Община Чупрене за 2020 година беше приет.
Общинските съветници дадоха разрешение и за закупуване на бус 8+1 места, който ще бъде използван от трите центъра за настаняване от семеен тип и Защитеното жилище, които функционират на територията на община Чупрене – това се налага, тъй като в момента те ползват стар автомобил, който често се чупи и не е рентабилно постоянно да бъде ремонтиран. За придобиване на новото превозно средство бяха определени 20 000 лв., осигурени от преходния остатък по бюджета на ЦНСТ – Репляна, които средства също са включени при разходите за придобиване на дълготрайни активи.
Друга тема, която общинските съветници коментираха беше предложението на общинския съветник Цветан Николов за повишаване на възнагражденията на общинските съветници, като те станат в размер на 60% от средната брутна работна заплата на общинската администрация – мотивите: такава актуализация не била правена от години, стандартът на живота постоянно се повишава, а освен това за времето, необходимо за изпълнение на задълженията си, общинският съветник ползва неплатен отпуск. В момента всеки от общинските съветници в Чупрене получава 322 лв. или чисто около 250 лв. – в следствие на това предложение заплатата би станала 450-480 лв., без удръжките.
Във връзка с предложението, кметът на община Чупрене Анжело Добричов призова за държавническо мислене, каквото е редно да имат хора, получили доверието на гражданите да защитават интересите им и интересите на общината. „Твърди се, че не е актуализиран хонорарът на съветниците от години – той е актуализиран януари 2019 година, дотогава общинските съветници чисто получаваха около 140 лв., а след това сумата скочи на 250 лв. Второто, което чух е, че всички съветници пускат неплатен отпуск – да питам: Когато са на работа колко им е заплатата на ден, дали е 250 или 300 лв.? Третото нещо, което искам да кажа е, че в момента издръжката на Общинския съвет е 75 000 лв., ако се приеме това увеличение, ще стане 100 000 лв. Бихте ли ми казали от къде ще дойдат тези пари?“, коментира кметът на община Чупрене Анжело Добричов.
„Първо трябва да сме напълнили казанчето с меда, а после да почваме да гребем. Първо трябва да помислим тази община да получи приходи, пък после можем да си увеличим заплатите“, коментира общинската съветничка Велислава Вълчинова. Колегата й Даньо Антов предупреди, че трябва да се вземе под внимание и какъв би бил общественият отзвук от едно такова решение сред населението на община Чупрене.
В крайна сметка беше постигнат консенсус около предложението на Богомил Станков да бъде направено проучване каква е ситуацията по отношение на заплатите на общинските съветници в общини, сходни като характеристика с Чупрене, да се види какви са финансовите възможности и на тази база предложението да бъде обсъдено повторно.
По време на заседанието общинските съветници взеха решение за почистване от дървесна растителност на земеделски земи, пасища, дерета и долове и на самозалесили се земи-общинска собственост, както и за извършване на превантивни дейности с цел предотвратяване на наводнения – почистване на речните корита в границите на населените места на територията на община Чупрене, почистване на дерета и долове в земеделски земи-общинска собственост. Добитата при тези дейности дървесина ще се използва за задоволяване на потребностите на населението и на институциите на територията на общината.
НИЕ