Каква подкрепа ще получи Северозападът през следващия програмен период?

Сподели: 

В Националния план за възстановяване и развитие не се предвижда целенасочена подкрепа за Северозападна България. В документа, който все още не е одобрен от страна на Европейската комисия, държавата ни обаче поема ангажимент за преодоляване на регионалните различия. През следващите няколко години подкрепата за изоставащите региони, какъвто е Северозападът, ще дойде по линия на Кохезионната политика на ЕС, както и чрез планирани в бъдещата Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г. директни инвестиции за преодоляване на регионалните различия. Това става ясно от отговора на вицепремиера и министър на финансите Асен Василев на въпрос, зададен от заместник-председателя на Народното събрание и народен представител от Видин Росица Кирова.
Вицепремиерът Асен Василев посочва, че Планът за възстановяване и устойчивост е национален инструмент и няма за задача постигане на определен цели в конкретна част на страната. Планът ще създаде възможности за отделните териториални единици да се възползват от целенасочена подкрепа, но получателите й ще бъдат определени чрез конкурентен подбор. След окончателното одобрение на Плана, за инвестициите, за които се предвижда да бъдат реализирани чрез конкурентен подбор на крайните получатели на помощта, ще бъдат публикувани условия за кандидатстване и селекция.
По отношение на един от приоритетите, заложени в проекто-плана, а именно изпълнение на Програма за публична подкрепа за развитие на индустриални зони, паркове и сходни територии и привличане на инвестиции, в отговора на Асен Василев се посочва, че тази програма предвижда комбинация от безвъзмездна финансова помощ и заеми. „Финансовият ресурс ще бъде предоставян чрез открити процедури. Въпреки това, изхождайки от различната степен на икономическо развитие на регионите в страната, в програмата е поет ясен ангажимент за приоритизиране на северните региони в критериите за подбор“, отбелязва вицепремиерът Василев.
Той допълва, че преодоляването на регионалните различия е основен фокус по линия на Кохезионната политика на ЕС. В рамките на програмен период 2021 – 2027 година за пръв път в историята на членството на страната ни в ЕС България получава допълнителни средства в размер на 200 млн. евро, предназначени за най-слабо развитите региони. Асен Василев заявява, че на база на това ще бъде предоставена приоритетна подкрепа за Северозападен и Северен централен район.
Вицепремиерът уточнява, че директните инвестиции в преодоляване на регионалните различия в страната са планирани основно в Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г., където инвестициите ще се осъществяват в две направления, едното от които е за градско развитие. „Инвестициите за градско развитие обхващат 10 градски общини в България, основни центрове на растеж: Видин, Плевен, Русе, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив, Столична община и Благоевград. Тези общини образуват общо четири градски клъстера. В Северозападен район се предвижда клъстър „Видин – Плевен“, а в Северен централен и Североизточен район клъстърът е „Русе – Велико Търново – Варна“. Планираното финансиране за първия клъстер е в размер на 93,5 млн. евро“, обяснява в отговора си вицепремиерът Василев.
Той допълва, че в рамките на предвидения подход инвестициите за интегрирано териториално развитие на регионите от ниво 2 в България ще бъдат подпомагани чрез прилагане на концепции за интегрирани териториални инвестиции с комбинирано финансиране от различни източници. Планираните средства за районите от Северна България са в размер на 585 млн. евро, от които 213 млн. евро са за Северозападния регион.