Кметовете на Монтана и Медковец си стиснаха ръцете за общ проект

Сподели: 

Общините  Медковец и Монтана ще получат безвъзмездно финансиране от близо 60 хиляди лева по програмата за развитие на селските райони за създаване на местна инициативна група. Подготвителните дейности за това са планирани до средата на септември.  Партньори в проекта са двете общини, читалищата в село Смоляновци и в село Пишурка и земеделски производители от Медковец и Монтана.  

През следващите месеци екипът ще да подготви 5-годишна стратегия за местно развитие на територията на  28- те села в Монтана и Медковец.  Основана насока е да се активизира потенциала на всички заинтересовани страни, чрез създаване на местни партньорства между представители от публичния, стопанския и нестопанския сектор.  Предвижда се близо 12 600 души да участват в информационните събития по проекта. Ще бъдат направени анализи на територията, обучени поне 50 лидери на местната общност, организирани  140 работни срещи.

В рамките на проекта ще бъдат създадени умения и капацитет на местната инициативна група Монтана – Медковец, която ще бъда четвъртата, учредена в областта. В дейностите се предвижда и  информиране на широката общественост за подхода „Водено от общностите местно развитие" и възможностите за финансирана на инициативи по повече от един фонд.

МИГ Медковец- Монтана ще работи за интегрирано и устойчиво развитие на територията като представлява интересите на общността, социалната и културна характеристика на района и конкурентните  предимства.