Местният парламент - с нови мерки за финансовата стабилност на Общината

Сподели: 

На днешното си извънредно заседание Общински съвет - Видин прие предложението на кмета д-р Цветан Ценков за предоставяне на гратисен срок по главница за периода 1.04.2020 – 30.09.2020 г., през който ще се заплащат само дължими лихви и за удължаване крайния срок на действащи кредити с шест месеца, за краткосрочен и дългосрочни общински дългове, поети през 2011 г., 2014 г. и 2019 г. към „Търговска банка Д“ АД и „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД.
Гласувано бе и захранване на банковата извънбюджетна сметка по проект „Заедно за по-добър живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г. и „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Така допълнително ще бъдат осигурени 100 000 лв. от общинския бюджет като временен безлихвен заем, с цел успешното реализиране на проекта.
Съветниците не приеха предложението на кмета  Центърът за подкрепа на личностно развитие – Градското ученическо общежитие във Видин, който е с капацитет 172 места, да може да реализира допълнителни приходи, като настанява външни лица в група с над 50 души за период повече от два месеца - с такса от 3 лв. за нощувка.
Общинска пресслужба