Много милиарди за българския бизнес

Сподели: 

„Еко Глоуб” ООД е единствената консултантска компания за европейски проекти в България, която поддържа лицензи за енергийно обследване на сгради и промишлени системи. Спечелвайки няколкостотин проекта по всички процедури за „Енергийна ефективност“ от 2012 г. насам, дружеството се превръща в лидер сред консултантските компании, осъществяващи дейността си в обхвата на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.
Отличителна черта на фирмената политика на “Еко Глоуб” ООД е никога да не взима предварително възнаграждение за подготовката на проекта, а то да бъде заплатено едва след одобрението на проекта от Управляващия орган.
С течение на времето и с натрупания опит “Еко Глоуб” ООД не само запазва своите позиции, но и затвърждава имидж на дружество, което предоставя на клиентите си коректност и внимание към всеки детайл на техния проект от неговата подготовка до отчитането.
Адвокат Биляна Тончева е прокурист на “Еко Глоуб” ООД - консултантско дружество за подготовка на проекти, съфинансирани от Европейския съюз. Във визитката на дружеството са включени успешно реализирани проекти за автоматизирани машини в сферата на металообработката, модернизирани шевни машини и други производства, търговия и услуги, както и успешно внедрени иновативни процеси и продукти на българския пазар над клиента в различните сфери на бизнеса, както и по различните оперативни програми.

 

„НИЕ“: Г-жо Тончева, какво предстои през следващите месеци? От какво европейско финансиране могат да се възползват фирмите оттук нататък?
Адвокат Биляна Тончева:
През следващите месеци се очакват много безвъзмездни средства както по Плана за възстановяване и устойчивост, така и в новия програмен период за енергийна и ресурсна ефективност. По различните оперативни програми ще бъдат допустими сгради с публично предназначение – общински и държавни. Още през следващите шест месеца ще стартират процедури за саниране на сгради и фотоволтаици, в които допустими кандидати ще бъдат микро, малки, средни и големи предприятия.
Девизът на „Еко Глоуб“ ООД „Всяка фирма може да получи европейски пари“ ще бъде променен във „Всяка фирма може да получи пари за енергийна ефективност“. Санирането на сгради ще премине границите на частните фирми чрез допустимостта на дружества от всички сектори на икономическия живот – производство, търговия, услуги, хотелиерство и др., а максималният интензитет ще достигне до 2 500 000 лв. за големи предприятия.
България е на прага на много възможности за поставяне на фотоволтаици за собствени нужди, тъй като всички сфери на граждански и публичен обмен ще бъдат допустими. Ще бъдат подпомогнати фотосоларните инсталации до 1 MWh мощност и съоръжения за съхранение на енергията.
До дни, на обществено обсъждане, ще бъде пусната и третата процедура, от Плана за възстановяване и устойчивост – за ВЕИ и батерии за локално съхранение на енергия с бюджет от 200 млн. лв. По нея фирмите ще могат да си монтират ВЕИ-панели, както и батерии за съхранение на енергията, която няма да се връща в енергийната системата, а ще се ползва от тях за производствени нужди.
До края на годината ще бъде отворена и четвърта процедура по Плана за възстановяване и устойчивост – за развойни дейности и интелектуална собственост за 120 млн. лв. От нея ще могат да се възползват всички предприятия, които имат печат за върхови постижения, но не са получили шанс за финансиране поради изчерпване на ресурс в предходния програмен период.
По ОП „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ предстоят от една страна процедури за разработване и внедряване на иновации, а от друга – процедура за ресурсна ефективност, която цели както оползотворяване на отпадъци, така и използване на ресурсите. По една изцяло нова оперативна програма – „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ – ще бъдат отпуснати 2,14 милиарда лева. Тя ще финансира дигитални решения и научни разработки както в бизнеса, така и в публичните организации.
Предвидена е и подкрепа за Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност в размер на 142 млн. евро. Предстои програма с бюджет от 70 млн. евро за дигитални и иновационни хъбове в България, както и ваучерна схема на стойност 25 млн. евро за внедряване на научни разработки в предприятията.
Бизнесът ще може да се възползва от средства по програма „Развитие на човешките ресурси“ за адаптиране на работната среда, за да бъдат посрещнати новите предизвикателства, свързани с осъществяването на прехода към климатично неутрална икономика и променящите се модели на работа, а земеделските стопани ще имат възможност да се възползват от „Програма за развитие на селските райони“ чрез „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ чрез придобиване на активи, допринасящи за опазване на околната среда, адаптиране на стопанствата към климатичните промени и подобряване използването на ресурсите. В същата програма се очаква да стартира процедура „Неземеделски дейности в земеделски регион“.
„Еко Глоуб“ ООД има офиси и извън София – Видин, Кърджали, Силистра, Търговище, Шумен и Петрич.
„НИЕ“: Какви безвъзмездни средства могат да получат фирмите към настоящия момент?
Адвокат Биляна Тончева: Към настоящия момент отворени за кандидатстване са две процедури.
Първата е процедура „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“, по която фирмите могат да внедрят модерни ИКТ решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове, мобилни приложения, оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси, както и повишаване степента на киберсигурността. Допустими кандидати са микро, малки и средни предприятия от всички сектори без „Селско, горско и рибно стопанство“, „Добивна промишленост“, „Строителство“, „Образование“ и „Хуманно здравеопазване и социална работа“: раздел  „Медико-социални грижи с настаняване“ и раздел „Социална работа без настаняване“.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 19 декември 2022 г.  
Втората процедура е подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г. По нея допустими кандидати са микро, малки и средни предприятия, регистрирани земеделски производители до 40-годишна възраст.
Финансовите средства по процедурата се осигуряват на 100% от Инструмента на Европейския съюз за възстановяване.
Отворена е за кандидатстване до 6 януари 2023 г.