Над 1100 тона битов отпадък е транспортирала Община Кула през 2023 година

Общинските съветници приеха отчета за изпълнение на програмата за управление на отпадъците на община Кула
Сподели: 

Над 1100 тона е количеството битови отпадъци, което Община Кула е депонирала в Регионалното депо през 2023 година. Данните бяха изнесени на проведеното на 26 март заседание на Общински съвет – Кула, на което беше одобрен отчетът за изпълнението през миналата година на Програмата за управление на отпадъците на Община Кула 2021-2028.

От общинската администрация разясниха на общинските съветници, че в отчета са отразени количеството събрани, транспортирани и депонирани в Регионалното депо за битови отпадъци. По отношение на строителните отпадъци за миналата година депонираното количество е 325 тона; смесеният битов отпадък е 1115 тона, спрямо 1087 тона през 2022 година. В отчета е включена и справка на отпадъците, събирани на територията на общината от ЕКОПАК, в цветните контейнери (сини, жълти и зелени). По отношение на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване все още Община Кула няма сключен договор, но в администрацията е получена оферта от фирма, която предлага такава услуга чрез мобилни пунктове няколко пъти в годината и с предварително информиране на населението.

Целта на тази програма е с годините депонираният от Община Кула боклук да става по-малко като тонаж за сметка на отпадъците, които се събират разделно и отиват за рециклиране, напомни кметът на общината Владимир Владимиров. „Прави ми впечатление, от всичкото количество отпадък от цветните контейнери, една трета от боклука не е бил за тях. Защото те го изсипват на едно депо и след това отново се пресява този отпадък и една трета от всичко това, което е попаднало в цветните контейнери, след това е отишло в Регионалното депо за сметка на Общината, разбира се“, посочи Владимиров. Кметът подчерта, че за да се намалят разходите на Общината, трябва да се намали количеството транспортиран до депото боклук за сметка на разделно събраните и предадени за рециклиране отпадъци. Затова една от задачите на бъдещия директор на общинското БКС, който предстои да бъде избран, ще е да е много добре запознат със структурата на генерираните отпадъци и количеството им по видове, с цел в бъдеще да се усъвършенства цялата организация по сметосъбирането на територията на община Кула.

На заседанието беше приета и актуализация на разчета на капиталовите разходи на Община Кула за 2024 година. Това се налага поради възникнала необходимост от спешен ремонт на сметосъбиращата машина. Стойността на необходимата част е над 1700 лева, но такъв разход не е предвиден, което налага и актуализацията на разчета в частта за придобиване на дълготрайни материални активи, мотивира предложението кметът Владимиров.

Общинският съвет също така даде съгласие месечните обезпечения и отчисления за 2024 година, дължими от Община Кула по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, да се разходват чрез вътрешни компенсирани промени. Кметът Владимиров обясни, че досега тези средства са внасяни към Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), където стояха по сметка на съответната община и след това са потребявани от съответната общинска администрация за подобряване на системата за сметосъбиране, опазване на околната среда и т.н. Последните промени в законодателството дават възможност тези средства да си остават по сметка на Общината, като се използват за същите дейности, без да се минава през РИОСВ.

Общинските съветници одобриха започване на процедура за провеждане на избор за директор на Общинско предприятие „Благоустройство и комунално стопанство“ – Кула. Дотогава длъжността временно изпълнява заместник-кметът на общината Людмил Лалов, който не получава заплащане за това.

Местният парламент реши още да бъде повишена цената на нощувка в туристическата спалня в град Кула. Досега тя е била 15 лева, а с решението на Общинския съвет става 24 лева с ДДС. Причината за нуждата от тази промяна са покачените цени на ел. енергия, вода, горива и др., обясни кметът Владимир Владимиров. „До края на годината ще трябва да се актуализират цените на такси и услуги, защото в крайна сметка, ако от 1 януари 2025 година влезем в еврозоната и се въведе еврото като парична единици, много несвойствено ще звучи самото събиране на такси от 35 или 25 евроцента. Но дотогава има време“, коментира Владимир Владимиров.

В последната точка от дневния ред съветниците възложиха на кмета на община Кула да създаде временна комисия за обследване състоянието на покривната конструкция на сградата на бившата болница в Кула, където в момента се помещава Филиалът за спешна медицинска помощ в града. Целта е комисията да направи финансова обосновка за нуждата от частичен ремонт на покрива на зданието, за което ще разполага със срок от един месец.

На заседанието беше одобрено и увеличение с 10% на заплатата на кмета на общината. Отхвърлено беше обаче предложението за повишаване със същия процент на заплатите на тримата кметове на кметства. Причината за това беше несъгласие на мнозинството от съветниците с предложения ръст на трудовото възнаграждение на кмета на село Цар Петрово.

НИЕ