НАП: Абитуриентите плащат сами здравните си осигуровки през летните месеци, ако не започнат работа

Сподели: 

Почти 450 ученици от Видинска област, които успешно са положили държавен зрелостен изпит през 2022 година, но не започнат работа веднага, трябва сами да декларират и внесат здравните си осигурителни вноски. Същото важи и за зрелостниците, които ще бъдат студенти редовно обучение, напомнят от Национална агенция за приходите.
За сметка на републиканския бюджет се осигуряват здравно учениците, навършили 18-годишна възраст, до завършване на средното си образование и студентите - редовно обучение до навършване на 26 годишна възраст. Тоест съществува един период от време, в който току що получилите дипломите си за завършено средно образование млади хора не попадат в нито една от двете категории – „ученици“ или „студенти“. През това време те трябва сами да плащат вноските си за здравно осигуряване, които са в размер на 28,40 лева на месец, в противен случай има риск да се окажат с прекъснати здравно-осигурителни права.  
Декларация образец 7 е задължителна за всички физически лица, които сами внасят своите здравноосигурителни вноски. В декларацията, освен личните данни, се вписва началната дата, от която гражданинът е длъжен да се осигурява за своя сметка и осигурителният доход, върху който ще се изчисляват здравноосигурителните вноски. През тази година абитуриентите трябва да посочат за начало на осигуряването си датата 01.07.2022 г., а осигурителният им доход трябва да е минимум 355 лева (половината от минималния осигурителен доход, определен по закон за 2022 година). Срокът, в който следва да се подаде тази декларация, е до 25 август 2022 г. Тогава изтича и срокът за плащането на здравните вноски, напомнят от НАП.
В рубриката „Здравно осигуряване” на интернет страницата на приходната агенция е поместена и информацията за попълване и подаване на декларация Образец 7. Подаването на декларацията става лично, в офиса на НАП по постоянен адрес, по пощата, с обратна разписка или чрез електронната услуга на приходната агенция „Приемане на декларация образец № 7 „Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски“, достъпна с Персонален идентификационен код /ПИК/, който се издава безплатно във всеки офис на агенцията или чрез Квалифициран електронен подпис /КЕП/.
При допуснати повече от три неплатени здравноосигурителни вноски за последните три години, зрелостникът може да се окаже с прекъснати здравноосигурителни права и да няма достъп до безплатни здравни услуги, осигурени от Националната здравноосигурителна каса. За вноски, които не са направени в срок, се начислява законова лихва. Справка за размера на дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях може да се направи чрез електронната услуга „Здравноосигурителен калкулатор“, която е със свободен достъп в Е-портала на НАП.