Начална пресконференция по проект „Укрепване на административния капацитет в Община Видин“

Сподели: 

Събитието се проведе в Медийния център на Общината. На него присъстваха Борислава Борисова, заместник-кмет „Хуманитарни дейности и социална политика“ на Община Видин и ръководител на проекта, както и членовете на екипа: Ралица Славчева - координатор и Пролетка Велкова – технически асистент.

Борисова представи проекта и подчерта, че неговата реализация ще допринесе за успешното реформиране на системата на социалните услуги и за улесняване на прехода към новите механизми на местно ниво, ще се ускори предоставянето на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на най-уязвимите лица. Ще бъдат обхванати 50 лица от целевите групи и ще се осъществи комплекс от взаимосвързани мерки, който включва:

- Създаване на фронт-офис с оборудване и обзавеждане;

- Наемане, обучение и супервизия на персонала за прилагане на мерките по Закона за личната помощ, Закона за хората с увреждания и Закона за социалните услуги на общинско ниво;

- Провеждане на разяснително-информационни кампании за предоставяне на личната помощ, социалните и интегрирани здравно-социални услуги, както и информираност на обществото на местно ниво относно възможностите за разрешаване на проблемите, свързани с липсата на достъпност за хората с увреждания.

Предвидено е първите два месеца от проекта да бъдат подготвителни. За обособяването на фронт-офис за срок от 24 месеца ще бъде наето помещение, което се намира в непосредствена близост до Общинско предприятие "Социални дейности". С цел осигуряването на подходяща материална база ще се закупят обзавеждане и оборудване, както и необходимите материали и консумативи. За персонал на фронт-офиса са наети 5 лица - 3 лица на длъжност "Сътрудник „Социални дейности", 1 лице на длъжност "Специалист „Социални дейности" и 1 лице на длъжност „Социален сътрудник „Хора с увреждания и социални услуги".

В трите населени места извън Видин с най-много жители - град Дунавци, село Градец и село Покрайна, също ще бъдат назначени 3 лица като сътрудници „Социални дейности“. С тях ще бъдат сключени трудови договори на пълен работен ден за срок от 22 месеца. Във връзка с изпълнението на тази част от дейността ще бъдат проведени едно въвеждащо и минимум две надграждащи обучения. В тях ще бъдат включени както новонаетите 8 лица, така и най-малко 40 лица (служители на Общинското предприятие и на доставчиците на социални услуги на територията на Общината).

В процеса на изпълнение на проекта се предвижда провеждането на 48 индивидуални и 2 групови супервизии. Фокусът ще бъде поставен върху работата с лица, настанени в социални услуги; лица с увреждания с издадени предварителни оценки за включване в механизма „Лична помощ“; лица, ползващи личен асистент и т.н.

„Надявам се, че с реализирането на този проект ще постигнем важни цели в сферата на социалните услуги и ще предоставим още по-качествена грижа за хората в нужда, което е и сред най-големите приоритети в управленската програма на кмета на Община Видин д-р Цветан Ценков. Пожелавам успех и ползотворна работа!“ – каза в заключение Борислава Борисова.

Проектът „Укрепване на административния капацитет в Община Видин“ се изпълнява по Договор № BG05SFPR002-2.002-0098-C01 от 20.03.2023 г. на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027, приоритетна ос „Социално включване и равни възможности“. Срокът на изпълнение е 24 месеца, а общата стойност: 366 886.00 лева.