Небрежност при боравене с открит огън – основна причина за пожарите във Видинско през 2023 г.

През изминалите 12 месeца структурните звена на РДПБЗН-Видин са реагирали на 999 сигнала за произшествия
Сподели: 

През 2023 г. структурните звена на РДПБЗН-Видин са реагирали на 999 сигнала за произшествия. Пожарите с материални загуби са били 146 (14.6% от общия брой сигнали), пожарите без материални загуби -  426 (42.6 % от всички произшествия), а случаите на оказана техническа помощ – 326 (32.6 % от общия брой). Данните бяха изнесени по време на проведена среща за представяне от работата на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Видин (РДПБЗН) и оперативната обстановка по линия на пожарната безопасност през 2023 г. В работния формат участва заместник-директорът на ГДПБЗН старши комисар  Любомир Баров.

Директорът на РДПБЗН - Видин комисар Стилиян Пешев представи подробен анализ за работата на регионалната дирекция и районните служби в областния град, Белоградчик и Кула. В дискусионен формат огнеборците коментираха резултатите по основните направления на дейност – превантивна, контролна и оперативна, през 2023 г. и обсъдиха приоритетите, целите и задачите за текущата година.
Заместник-директорът на ГДПБЗН старши комисар Любомир Баров акцентира върху важността на квалификацията и обучението на служителите и очерта значимостта на  работата по европейски проекти. Реализирането им  ще подобри оперативно-тактическите възможности на ГДБЗН и териториалните структури, материалната и учебните бази.

През 2023 г. структурните звена на РДПБЗН-Видин са реагирали на 999 сигнала за произшествия. Пожарите с материални загуби са били 146 (14.6% от общия брой сигнали), пожарите без материални загуби -  426 (42.6 % от всички произшествия), а случаите на оказана техническа помощ – 326 (32.6 % от общия брой). Един човек е загинал, а други трима са пострадали при пожари през изминалата година на територията на област Видин.

Количественото разпределение на пожарите с материални щети по отрасли обобщава: 66 пожара в жилищно стопанство, 35 в отрасъл сметосъбиране, 27 в транспорта и шест в селското стопанство. Разпределението на пожарите с материални загуби за 2023 г. по причини извежда първо проявената небрежност при боравене с открит огън – тя е довела до 55 пожара (37.7 % от пожарите с щети). Късо съединение е предизвикало 43 пожара (29.5 % от общия брой). В резултат на техническа неизправност възникнали 15 пожара (10,3 % от общия брой). Неправилното ползване на отоплителни уреди е довело до седем пожара (4.8 %), а неправилно ползване на нагревателни уреди е предизвикало шест пожара (4.1 % от общия брой). По един пожар е възникнал поради самозапалване и детска игра.

Държавен противопожарен контрол 

През 2023 г. са били проверени 92 инвестиционни проекти за съответствието им с правилата и нормите за пожарна безопасност. Служители на  регионалната дирекция и районните служби са участвали в работата на 48 държавни приемателни комисии, 19 експертни съвети по устройство на територията и извършили 53 контролни проверки на строежи за недопускане на отклонения от правилата и нормите за пожарна безопасност в процеса на строителството.

Основните резултати от дейността на състава, упражняващ държавен противопожарен контрол за осигуряване пожарната безопасност на обектите в експлоатация през 2023 г., включват 31 комплексни проверки на обекти, 301 контролни и 898 тематични проверки на обекти, 44 проверки по изпълнение на предписани мероприятия. Инспекторите съставили 272 констативни протокола от контролни проверки. За привеждане на обектите в съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност връчили 36 разпореждания, като общия брой на предписаните мероприятия е 69. По сигнали на граждани през годината извършили други пет проверки.

За констатирани нарушения приложили 34  административно-наказателни мерки (малко над средната стойност за последните пет години).