Нови искове срещу България пред Съда на ЕС относно законодателството свързано авторското право и отворените данни

Сподели: 

Европейската комисия реши да предяви иск пред Съда на Европейския съюз срещу България и още 10 държави членки за това, че не са подали до Комисията уведомление за приемане на мерки за транспонирането на две директиви в областта на авторското право.

На първо място Комисията реши да предяви иск пред Съда за това, че България не е подала уведомление за приемане на мерки за пълното транспониране на законодателството в областта на авторското право и сродните му права в цифровия единен пазар (Директива (ЕС) 2019/790). На второ място, във връзка с друга, по-специфична директива на ЕС относно правата на интелектуална собственост и свързаните права, приложими за определени онлайн предавания (Директива (ЕС) 2019/789), Комисията предявява иск пред Съда на ЕС срещу България за това, че не е подала до Комисията уведомление за пълното транспониране на правилата на ЕС.

Европейската комисия реши също да предяви иск пред Съда на Европейския съюз срещу България и още три държави-членки за това, че не са транспонирали в националното си законодателство правилата на ЕС относно отворените данни и повторното използване на данни от обществения сектор (Директива (ЕС) 2019/1024, наричана по-нататък „Директивата за отворените данни"). Въпреки че крайният срок за транспониране на директивата изтече на 17 юли 2021 г., четирите държави членки все още не са съобщили всички свои национални мерки, независимо от официалните уведомителни писма, изпратени им от Комисията през септември 2021 г., и от мотивираните становища, изпратени на тези държави членки между април и юни 2022 г.