Нови моменти в Закона за ветеринарномедицинска дейност

Сподели: 

Лични стопанства за свине
Да не се отглеждат повече от 3 прасета за угояване – това означава, че не може да има нерез, не може да има женско прасе, което да стане майка;
обектът, мястото в което се отглеждат прасетата, трябва да бъде ограден;
изисква се определена минимална площ за прасе – 1 кв. м за бройка;
местата за съхранение на фуража трябва да бъдат покрити, с превенция от достъпа на гризачи, на птици и други животни;
трябва да има обособено място за съхраняване на тор в съответствие на отглежданите животни, с цел ако се наложи да има забрана за този обект, тази тор да се съхранява до 40 дни (при необходимост);
стопаните трябва да предприемат постоянни мерки за почистване и дезинфекция на местата за отглеждане на прасетата – почистване изцяло на мястото, когато има комари, мухи да се третират с инсектицидни препарати повърхностите, за да се минимизира рискът от пренасяне чрез насекомите на инфекции;
влизането при прасетата трябва да бъде с отделни дрехи, като се преминава през дезинфекционен тампон за обувки;
не трябва да се допускат външни хора да ходят до прасетата.
Лични стопанства за други видове животни - едри преживни и еднокопитни животни
Разрешава се до два броя за вид; изисква се обектът да има ограда, вода, места за съхранение на фураж, тор, постеля и да се спазват изискванията за хуманно отношение към животните.
Пчелини
Постоянните пчелини трябва да се оградени; да са снабдени постоянно с вода; пчелинът да е обозначен с информационна табела, а когато се намират в защитени територии, изискването е само да са снабдени с вода.
Целогодишни паши – едри и дребни преживни и еднокопитни животни
Трябва да са оградени; да се осигурят поне 2 дка на животинска единица;
да има осигурена вода и храна и навес за защита от неблагоприятни климатични условия;
място, където да има достъп за извършване на ветеринарномедицински манипулации.
Сезонни пасища (от 15 март до 15 ноември)
Изисква се да имат 2 дка на животинска единица – изключение се прави само за пасищата, които се намират в защитени територии;
да има осигурена вода и храна и обособено място за извършване на ветеринарномедицински манипулации.
Режим за регистрация на лични стопанства
Облекчава се режимът за регистрация на личните стопанства. Заявлението ще се подава до директора на Областна дирекция по безопасност на храните, но чрез кмета или кметския наместник. Ще бъде назначена комисия, която ще извършва проверка на обекта дали е в съответствие с Наредба 44, след което ще се регистрират обектите.
Във всяко село, във всеки обект с животни ще има осигурен лекар, който да го обслужва. За биосигурността във фермите се въвежда ограничение – тези ветеринарни лекари, които работят в индустриални ферми за свине и птици няма да могат да сключват договор за обекти „лични стопанства“. За всяко населено място се определя регистриран ветеринарен лекар от Общото събрание на Областната колегия на Българския ветеринарен съюз. За едно село има определен доктор – ако даден стопанин не желае да работи с него, може да си избере друг лекар, но това може да бъде само относно лечението, а мерките по програмата за контрол на заболяването, които ги прилага държавата, ще трябва да ги извършва определеният лекар. Регламентира се и броят на посещенията в животновъдните обекти.
Изисква се от собствениците на обектите да спазват мерките за биосигурност за отглеждане на животни, да оказват съдействие при извършването на проверки в животновъдните обекти. Фермерите трябва да изпълняват програми за самоконтрол на заболяванията за съответния вид животно.

в. "НИЕ", бр. 8/24 февруари