Нови услуги ще предлага Община Видин

Общинският съвет актуализира цените на вече съществуващи услуги
Сподели: 

На последното за годината заседание общинските съветници във Видин приеха Наредба за изменение и допълнение на Наредбата на Общинския съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. С това се въвеждат нови услуги, които до момента са заявявани от граждани, но не е имало нормативна основа, за да бъдат предоставени. Така Общината вече ще предлага услугите транспортиране на производствени отпадъци със статут на неопасни и дребни строителни отпадъци от ремонтни дейности от бита със самосвал в рамките на града, както и извън града; измиване със специализиран автомобил; почистване с голям специализиран автомобил; почистване с малък специализиран автомобил; товарене и транспорт с багер на производствени отпадъци; закупуване на компост от Регионалното депо и др.
С това решение се актуализират и цените на услугите, като при определяне на размера им са отчетени спецификата на работа, необходимото време за изготвянето на съответния документ, както и ангажирания административен капацитет.
Същевременно се предприемат и стъпки за намаляване на административната тежест за бизнеса. Пример за това е, че за първа година е дадена възможност на юридическите лица да не заявяват кофите за смет, които ще използват, а вместо това, ако няма промяна, да се приема предходно декларираният брой съдове за отпадъци. За улеснение на гражданите Община Видин вече ще извършва и служебна заверка на Декларация по чл. 14 от Закона за местните данъци, което досега се правеше от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.