Няма пречка от страна на Здравната каса да се издаде направление за PCR тест от личния лекар

Сподели: 

Създадена е организация и са предприети действия по сключването на допълнителните споразумения с всички общопрактикуващи лекари на територията на област Видин, веднага след обнародването на Договора за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г., където нормативно е утвърдена възможността за назначаване от общопрактикуващ лекар на високоспециализираното медико-диагностично изследване - „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“, съобщиха от РЗОК – Видин.
След като общопрактикуващият лекар подпише допълнителното споразумение, няма пречка от страна на Здравната каса да се издаде направление за насочване за високоспециализираното изследване PCR по преценка на лекаря. При техническа възможност, личните лекари могат да насочват пациентите си за това изследване и по електронен път, без да се обменя хартиен носител, подчертаха от Здравната каса.
В текста на допълнителното споразумение се посочва: „Когато с акт на министъра на здравеопазването са въведени противоепидемични мерки на територията на цялата страна, ОПЛ издава „Направление за медико-диагностична дейност“ (бл. МЗ-НЗОК № 4) за извършване на ВСМДИ „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“ на ЗОЛ от неговия регистър, обърнало се към него по повод на оплаквания, свързани с COVID 19 (независимо от начина, по който ЗОЛ се е обърнал към ОПЛ). Общопрактикуващият лекар предоставя на здравноосигуреното лице генерирания национален референтен номер на направлението. Здравноосигуреният от своя страна го предоставя на избрана от него лаборатория, сключила договор с НЗОК за извършване на ВСМДИ „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“.
„От началото на обявената извънредна епидемична обстановка се работи активно по утвърждаването на условията и заплащането на дейността на лечебните заведения, които имат договорни отношения с Националната здравноосигурителна каса, респективно с Районната здравноосигурителна каса. През април бяха подписани анекси, с което се утвърди възможността - освен цялата стойност на отчетената дейност, Районната здравноосигурителна каса да заплаща допълнителна сума до достигане на 85% от средните стойности на здравноосигурителните плащания на всяко лечебно заведение. Считано от 01.08.2020 г., подписани са допълнителни споразумения, с което се утвърждава увеличението на цените на капитацията и дейностите, които личните лекари осъществяват, в условията на извънредна епидемична обстановка. С което е повишена стойността на капитационното заплащане на пациент, записан в пациентската листа на личен лекар, на прегледите – профилактични, диспансерни, на извършените и отчетени задължителни имунизации“, обобщиха направеното до този момент в полза на лечебните заведения за първична доболнична медицинска помощ от РЗОК – Видин.