ОА – Видин изплаща обезщетения за отчуждените имоти заради модернизацията на Е79 в общините Макреш, Димово и Ружинци

Сподели: 

Областна администрация Видин уведомява собствениците на имоти, засегнати от обект: Модернизация на път I-1 (Е-79) "Видин - Ботевград", участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж по проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68 до км 61+750 (километраж по съществуващ път І-1) ≡ 58+128,47 (километраж по проект), на територията на общините Макреш, Димово и Ружинци, област Видин, че изплаща определените парични обезщетения за имоти, за които отчуждителният акт – Решение на Министерски съвет № 540 от 31.07.2020 г., е влязъл в законна сила, включително и чрез приключили съдебни процедури.
За целта:
1. Физическите лица следва да представят в Центъра за административно обслужване при Областна администрация Видин следните документи:
1.1. заявление по образец;
1.2. скица – оригинал;
1.3. документ за собственост – решение на поземлена комисия; нотариален акт; договор за делба или друг документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота – нотариално заверен препис;
1.4.    актуално удостоверение за наследници, при починал собственик – оригинал;
1.5.    нотариално заверен споразумителен протокол, определящ дяловете на наследниците (оформен с кръгли суми) или нотариално заверено пълномощно, с което се упълномощава един от тях да получи цялата сума;
1.6.    документ от нотариус удостоверяващ дела и размера на обезщетението в лева, в случаите, когато не може да се изготви споразумителен протокол, определящ дяловете на всички наследници – в оригинал;
1.7.    актуално удостоверение за лична банкова сметка с посочени пълни лични данни на титуляра – правоимащо/упълномощено лице, което ще получи сумата – оригинал;
1.8.    влязло в сила съдебно решение –  ако е приложимо;
1.9.    декларация за съхранение и обработка на личните данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни – по образец;
1.10.    декларация удостоверяваща, че отчуждителният акт не е обжалван от засегнатите собственици – по образец;
1.11.    декларация за липса на тежести върху имота – по образец.
2. Юридическите лица следва да представят в Центъра за административно обслужване при Областна администрация Видин следните документи:
2.1. заявление по образец;
2.2. скица – оригинал;
2.3. документ за собственост – решение на поземлена комисия; нотариален акт; договор за делба или друг документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота – нотариално заверен препис;
2.4. влязло в сила съдебно решение –  ако е приложимо;
2.5. актуално удостоверение за IBAN (банкова сметка), издадено от съответната банка, по която да бъдат преведени средствата на юридическото лице – оригинал;
2.6. декларация удостоверяваща, че отчуждителният акт не е обжалван от засегнатите собственици – по образец;
2.7. декларация за липса на тежести върху имота – по образец.           

Образци на заявленията можете да намерите в сайта на Областна администрация, както и
Заповедта на областния управител в раздел „Заповеди“.