Областна администрация Видин: Водните нива на реките и язовирите в област Видин са в допустимите норми

Сподели: 

По повод падналите интензивни валежи през последните дни в Югоизточна България и с цел предприемане на превантивни действия, Областна администрация Видин изиска информация от общините и Напоителни системи ЕАД – клон Видин, за актуалното  състоянието и водните нива на реките и свободния ретензионен обем на язовирите на територията на областта.

От страна на „Напоителни системи“ ЕАД – клон Видин е докладвано, че към датата на подаване на информацията, на стопанисваните от тях обекти и съоръжения не са констатирани нарушения. Осъществява се текущ контрол, ежедневни обходи и наблюдения на корекциите на реките и предпазните диги на вътрешните реки. Стопанисваните от дружеството язовири са в добро техническо състояние и имат свободен ретензионен обем. 

От представената информация от общинските администрации става ясно, че към настоящия момент реките са в нормалните си корита, а общинските язовири разполагат със  свободен ретензионен обем.

Състоянието на язовирите, собственост на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовирите“ се следи от служители на дружеството и по техни данни основните изпускатели на язовирите са постоянно отворени и в тях не се задържат водни обеми.