Областният управител на Видин призова за по-голяма ангажираност към дейностите по зимно поддържане

Сподели: 

Готовността на общините и институциите в област Видин за дейностите по зимно поддържане през предстоящия зимен сезон бе обсъдена на проведеното вчера (26 октомври) редовно заседание на Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия и взаимодействие с националния и с общинските щабове. На него Представители на териториални звена на централната изпълнителна власт и общините докладваха за предприетите до момента и предстоящите дейности във връзка с подсигуряване на предстоящия зимен сезон.
Директорът на Областно пътно управление – Видин Пламка Радославова информира, че поддръжката на републиканските пътища в област Видин е на доста добро ниво. В началото на октомври е подписан договор за „Зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации по републиканските пътища на територията на Северозападен район за обособена позиция №1 – ОПУ Видин“. Радославова докладва, че за осигуряване на безопасността на движение през настоящия зимен сезон, за периода април-октомври 2022г. са изпълнени дейности на стойност 5,2 млн. лева. Това са дейности, включващи поддържане и ремонт на пътни настилки, полагане на хоризонтална маркировка по републиканските пътища, монтаж на временна сигнализация и др. Към настоящия момент техническата обезпеченост на фирмата за изпълнение на договорените задължения по снегопочистване на пътищата в зимното поддържане през предстоящия зимен сезон показва наличие на начална готовност за предстоящия зимен сезон.
Представителят на Електроенергийния системен оператор – Мрежови експлоатационен район Монтана – отдел Видин информира, че всички планови мероприятия по подготовката на съоръженията за експлоатация в есенно-зимния период са приключени в срок и дружеството с готовност посреща зимния сезон. Дружеството е осигурило необходимите материали и инструменти за работа в зимни условия.
От представен доклад на „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД – Регион Монтана-Видин стана ясно, че електроразпределителното дружество изпълнява в определения обем и срок одобрената план-програма по поддържане на електросъоръженията и са в състояние да осигурят нормалното електроснабдяване на потребителите през есенно-зимния сезон на 2022-2023 година.
Управителят на ВиК – Видин Илко Илиев представи информация за готовността на дружеството за работа при зимни условия. От доклада стана ясно, че ведомството е изпълнило 95% от предвидените подготвителни действия, като в момента се уточнява снегопочистването на пътищата до помпените станции и съоръженията съвместно с общинските администрации.
Представителят на РЗИ-Видин докладва за готовността на институцията, лечебните и здравните заведения в областта за работа в усложнена зимна обстановка. След извършена проверка за готовността на центровете за спешна медицинска помощ, Диализния център „Омега“, както и болниците във Видин и Белоградчик, е констатирано, че здравните заведения са провели готовността на медицинските екипи за действия в условия на зимна обстановка. Извършена е проверка на оповестяването на личния състав, проверена е готовността на техниката. Изготвен е списък с броя на хората, провеждащи диализно лечение, живеещи извън областния град, който е предоставен на Областно пътно управление - Видин и Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Видин с цел приоритетно почистване на определени маршрути при необходимост. От РЗИ –Видин  ще предоставят информацията и на общинските администрации с оглед осигуряване на по-бърз и безпрепятствен достъп до лицата, провеждащи лечението.
Директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” Стилиян Пешев съобщи, че към настоящия момент се извършва подготовка на пожарната и спасителната техника за работа при есенно-зимни условия. Трите пожарни служби в областта разполагат с по два автомобила с висока проходимост, а в РСПБЗН – Видин се осигурява дежурство и с една верижна машина МТЛБ. Освен това Дирекцията разполага с 2 броя МПС тип „UTB“ и 1 брой „ATV“, както и с два микробуса с повишена проходимост за извозване на хора и доставяне на стоки от първа необходимост.
От доклада на представителя на Регионалното управление на образованието - Видин стана ясно, че във всички училища и детски градини на територията на област Видин са приети актуализации на училищните планове за защита при бедствия на пребиваващите и планове за осигуряване на оптимален образователно-възпитателен процес през зимния сезон и при усложнена зимна обстановка. От регионалното управление представиха информация и за докладваните проблеми през предходния зимен сезон, включително и за предприетите действия за разрешаването им.
След докладите на ръководителите и представителите на териториалните звена, областният управител Огнян Асенов обобщи, че към настоящия момент, е създадена добра организация и подготовка за зимния сезон с изключение на някои проблеми, посочени от РУО-Видин, за които следва да се намери своевременно решение.
Заседанието на Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия и взаимодействие с националния и с общинските щабове продължи с доклади от общинските администрации.
Представителите на общините от областта информираха за предприетите мерки за защитата при бедствия при усложнена зимна обстановка. Част от общини в областта имат сключени действащи договори за извършване на зимното поддържане на пътищата от общинската пътна мрежа, а други използват налична собствена техника. На днешното заседание представителите на общините не докладваха за трудности при планирането на зимната поддръжка и изразиха мнение, че са в готовност за предстоящия зимен сезон.
След информацията от общинските администрации, областният управител изрази надежда, че със създадената организация, при необходимост, институциите и общините ще се справят по възможно най-добрия начин.
Заседанието на Щаба продължи с представяне на информация от Владимир Герасимов - началник сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР – Видин. Той информира присъстващите, че очакваните затруднения на пътя са свързани предимно с тежкотоварния трафик, но от страна на ОД на МВР – Видин се предприемат необходимите мерки и текущо се работи в зависимост от създадената ситуация. Герасимов отбеляза, че стриктно ще се следи и почистването на пътищата, както и че при установено неизпълнение на заложени по договор дейности ще се налагат административни наказания.
Директорът на Областен отдел „Автомобилна администрация“– Видин Иван Иванов докладва, че отделът има готовност за дежурства и реагиране при зимни условия. Създадена е организация с екипи от хора и техника за съдействие на сектор „Пътна полиция“ в случай на образуване на голяма колона от тежкотоварни автомобили.
В края на заседанието областният управител Огнян Асенов призова всички присъстващи за по-голяма ангажираност към зимното поддържане, за да се гарантира своевременно добра обстановка на територията на област Видин и да се подсигури спокойствието, сигурността и обслужването на населението.