Облекчават процедурата за обезщетения на отчуждените имоти за модернизация на пътя Видин – Ботевград

Улеснението за физически и юридически лица се отнася за имотите на територията на общините Видин и Грамада
Сподели: 

Облекчава се процедурата по изплащане на обезщетения за отчуждените имоти засегнати от обект Модернизация на път I-1 (Е-79) "Видин - Ботевград" на територията на община Видин и община Грамада, съобщиха от Областна администрация.
От физическите и юридическите лица няма да се изисква актуално удостоверение за тежести върху имота, издадено от Служба по вписванията. Правоимащите лица ще попълват декларация по образец, с която лично ще декларират наличието или липсата на вещни тежести върху отчуждените имоти. Областна администрация Видин ще извършва служебни проверки за достоверността на декларираните данни.
Дадена е възможност на физическите лица при липса на нотариално заверен споразумителен протокол, определящ дяловете на наследниците или нотариално заверено пълномощно, с което се упълномощава един от тях да получи цялата сума, да бъде представен документ от нотариус в оригинал удостоверяващ дела и размера на обезщетението на съответното лице.
Новия набор документи може да намерите на сайта на Областна администрация Видин в секция „Административно обслужване“/Образци на документи за изплащане на обезщетения.