Облекчен е режимът за отпускане на лекарствени продукти от НЗОК

Удължава се валидността на протоколите за скъпоструващо лечение на хронично болни пациенти
Сподели: 

Във връзка с въведената извънредна епидемична обстановка на територията на Република България, с цел облекчаване на достъпа до лекарствена терапия на здравноосигурените лица с хронични заболявания, НЗОК е изготвила „Условия и ред за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно и частично от НЗОК“. Съгласно промяната, отново се дава възможност лекарственият продукт, който се заплаща от НЗОК, да бъде получен в аптеката само срещу представена валидна рецептурна книжка, без да е необходимо издаване на нова рецептурна бланка. С предложената от НЗОК мярка се цели – от една страна, избягване на струпване на хора в закрити обществени места, спазване на изискването за физическа дистанция, необходимост от домашен престой по медицински показания, а от друга – гарантиране на достъпа на пациентите до необходимата им лекарствена терапия. Условията и редът влизат в сила от 16.11.2020 г.
Здравноосигурените пациенти, които са получавали лекарствата си по този начин през периода на извънредното положение (май – юни 2020 г.), имат възможност да ги вземат по същия ред в аптеката. Необходимо е да се посети последната аптека, откъдето е взето лекарството, представя се рецептурната книжка и аптеката отпуска същия/те лекарствен/и продукт/и – доза и терапевтична схема, съгласно последно вписаните в рецептурната книжка. При невъзможност отпускането да се осъществи от същата аптека, здравноосигуреното лице следва да се обърне към личния си лекар за издаване на нова рецептурна бланка, за да е възможно да получи лекарството в друга аптека. Последното отпускане на лекарствените продукти следва да е осъществено в рамките на до 3 месеца преди настоящото отпускане.
Служебното удължаване на срока на валидност на „Протокол за предписване на лекарствени продукти, заплащани от НЗОК/РЗОК“ се отнася за протоколи, изтичащи след 16.11.2020г. Срокът на валидност на тези протоколи се удължава от 16-ти ноември до отмяна на обявените извънредни Условия и ред.
Няма промяна по отношение на реда за изписване и получаване на тест-ленти за самоконтрол на кръвната захар – посещава се и приемната на Районната здравноосигурителна каса.
При новоиздадени протоколи, които са заверени в Районната здравноосигурителна каса след 16-ти ноември, здравноосигуреното лице следва да се обърне към своя общопрактикуващ лекар за издаване на рецептурна бланка, с която да му бъдат предписани лекарствата по протокола.
За промяната са информирани лечебните заведения и аптеките в област Видин, които имат сключен договор с Районната здравноосигурителна каса.
Десислава Иванова, гл. експерт „Връзки с обществеността“