Обсъдиха проектобюджета на Община Видин за 2023 г.

Сподели: 

Обществено обсъждане на бюджета на Община Видин се проведе днес. То беше ръководено от заместник-кметът по финансите Цветомира Илиева, която запозна присъстващите с параметрите на бюджета. „Предлагам общият размер на бюджета на Община Видин за 2023 година да се утвърди в размер до 83 904 981 лева“, посочи Илиева.
По отношение на местните приходи за 2023 година, съгласно утвърдените данъчни ставки, се предвижда от окончателен патентен данък да постъпят средства в размер на 91 000 лева; от имуществени данъци се планират да постъпят 5 565 000 лева; от данъци върху недвижим имот – 1 450 000 лева; от данък върху превозни средства – 2 600 000 лева; от данък придобиване на имущество и дарение по възмезден начин – 1 5000 000 лева; туристически данък – 15 000 лева. Неданъчните приходи и доходи от собственост (общинските такси, глоби, санкции и наказателни лихви) са в размер на 1 400 000 лева; планирани са и други неданъчни приходи в размер 808 000 лева.
Планираната обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности са в размер на 4 892 400 лева, от които общата изравнителна субсидия – 4 697 200 лева и 195 200 лева трансфер за зимно поддържане и снегопочистване. Целевата субсидия от държавата за капиталови разходи е в размер на 2 721 300 лева. Трансферът за други целеви разходи за местни дейности е в размер на 525 300 лева, като тези средства се предоставят на Общината, за да се постигне размерът на минималната работна заплата за 2023 година за заетите в местните дейности, обясни Цветомира Илиева.
Заместник-кметът по финансите информира още относно 
краткосрочните и дългосрочни задължения на Община Видин.
Това включва дългосрочни заеми от Регионален фонд за градско развитие и Фонд „Флаг“ в размер на 546 485 лева и получени краткосрочни кредити от Фонд „Флаг“ в размер на 10 055 419 лева; получен дългосрочен заем от ДСК – 379 761 лева, и получен краткосрочен заем от търговска банка „Д“ – 1 500 000 лева. Временните безлихвени заеми между бюджетната и извънбюджетната сметка (средства, с които Община Видин изпълнява проекти и в последствие след верифициране на разходите се възстановяват) са в размер на минус 6 002 502 лева.
Индикативният годишен разчет за сметки за средствата от Европейския съюз са в размер на 23 688 557 лева, допълни Цветомира Илиева.
Началникът на отдел „Устройство на територията“ инж. Румен Лилов представи 
разчетът на поименен списък за капиталови разходи, 
който е в размер на 41 699 094 лева. Тази сума се формира от: 2 271 300 – целева субсидия за капиталови разходи; 4 155 926 лева собствени бюджетни средства, преходен остатък от 2022 година – 1 282 465 лева собствени бюджетни средства; 27 233 624 лева средства от ЕС и 6 305 780 лева други трансфери и субсидии от ЕС.
По параграфи, за основен ремонт на дълготрайни материални активи са предвидени 22 877 800 лева, от които за жилищно строителство, благоустройство и комунално строителство – 12 583 829 лева, а за почивно дело, култура и религиозни дейности – 4 129 269 лева. В параграф „Придобиване на дълготрайни материални активи“ са предвидени 18 646 734 лева, от които основна част са във функция „Икономически дейности и услуги“ – 14 431 967 лева
„Същественото в този разчет за капиталови разходи е, че той стъпва на разчета, който гласува Общинският съвет февруари месец тази година. Изключение правят увеличението на капиталовите разходи от 2 544 300 на 2 721 300 лева. Разликата от 117 000 лева е разпределена по следните обекти. 100 000 лева се добавят за ремонт околоблоково пространство в ж.к. „Петко Каравелов“, който става в размер на 700 000 лева. Добавя се изграждане на рационна система за пречиствателна станция за питейни води за нуждите на регионално депо за битови отпадъци – 34 212 лева. Третият обект е придобиване на лед електронно табло за стадион „георги бенковски“ с размери 5 на 3 метра, на стойност 42 788 лева. Друга съществена разлика от разчета февруари месец е добавяне на 120 000 лева – това е собствено съфинансиране, към реконструкцията на централната пешеходна зона – четвърта част. И тези пари ще бъдат използвани за включване на ВиК-отклонения към съществуващи сгради“, обясни инж. Лилов.
Предстои изготвяне и на окончателния бюджет за 2023 година, който съответно ще бъде внесен в Общинския съвет за гласуване, каза в края на общественото обсъждане заместник-кметът Цветомира Илиева.