Обсъдиха Проект на Общинска програма за закрила на детето за 2023 година

Сподели: 

На публичното обсъждане, което се проведе в залата на Общинския съвет, презентация на Общинската програма за закрила на детето направи Борислава Борисова заместник-кмет на Община Видин. Борисова посочи, че в документа са заложени 8 приоритета: „Равенство на шансовете за развитие на всички деца“; „Осигуряване правото на детето на достъп до здравеопазване и здравни грижи и здравословен начин на живот“; „Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата“; „Развитие на качествено образование за всички деца“; „Правосъдие, адаптирано към нуждите на всички деца“; „Живот без насилие за всички деца“; „Насърчаване на участието на децата в доброволчески инициативи“; „Спорт, култура и дейности за свободното време“.
„Чрез Общинската програма се създават условия за развитие и участие на децата и младежите във всички аспекти на живота от общността на територията на Община Видин, като се регламентират обществените отношения и дейностите на институциите в системата за закрила на детето“ – каза още заместник-кметът.

На публичното обсъждане присъстваха Цветана Милкова - началник отдел „Закрила на детето“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – Видин, Емилия Николова – началник отдел „Хуманитарни дейности“ в Общината, експерти от общинската администрация, представители на публични институции, на неправителствени организации и др.