Обсъдиха проект на План за действие на Община Видин за равенство, приобщаване и участие на ромите за 2024-2026 година

Сподели: 

Обществено обсъждане на проект на План за действие на Община Видин за равенство, риобщаване и участие на ромите за периода 2024-2026 година се проведе днес (6 февруари). На събитието, което се проведе в залата на Общинския съвет, присъстваха заместник-кметът по хуманитарни дейности и социална политика Борислава Борисова, експерти от общинската администрация, представители на публични институции, медии и други. Обсъждането бе открито от заместник-кмета Борисова. Тя подчерта, че етническите групи от малцинствата са във фокуса на общинската политика. Сред приоритетните задачи е и приобщаването на хората от ромската общност към активен социален живот и разгръщане на възможностите им чрез максимално развитие в образователната, здравната, културната и социалната сфера и тяхното доброволно включване.

Основните акценти в проекта на Плана представи Анелия Асенова, младши експерт „Етническа и интеграционна политика и вероизповедания“ в отдел „Хуманитарни дейности“ в Община Видин. Приоритетите са образование, здравеопазване, заетост, жилищни условия, върховенство на закона и недискриминация, култура и медии. Като резултат се очаква все повече роми от общността да останат възможно най-дълго време в образователната система; повишаване на достъпа до качествена и устойчива заетост, настаняване в новоизградените през 2023 г. социални жилища в град Видин; подобряване на здравния статус на ромите и редица други.

„За да има реален напредък в постигането на равенство, приобщаване и участие на ромите, се изискват съвместни действия на всички пряко ангажирани институции на национално, регионално и местно ниво, в партньорство с гражданското общество и пълноценно участие на ромите в този процес. Изключително важна за ефективното изпълнение на Плана е координацията между Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет, Министерството на образованието и науката, Регионалното управление на образованието, Дирекция „Бюро по труда” - Видин, училищата, неправителствените организации, ангажирани с ромската общност“ – коментира в заключение Борислава Борисова.

След днешното обсъждане предстои да бъде внесено предложение от кмета на Община Видин до Общинския съвет за разглеждане от постоянните комисии и за гласуване на Плана на заседание на местния парламент.